Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обявление за публичен търг

На основание Заповед № 1043/22.06.2016 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решение № 165/26.05.2016 г. на Общински съвет – Ловеч на 08.07.2016 г. от 13:30 часа в заседателната зала ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот с идентификатор 67218.15.602 с площ 337063 кв.м., НТП: нива, находящ се в местността „Мерков”, актуван с АЧОС № 53240/22.08.2011 г., по КККР на с. Слатина, община Ловеч