Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за за у.п.и. Х -262 и у.п.и. ХI-262 от кв. 24 по плана на село Дойренци, община Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за за у.п.и. Х -262 и у.п.и. ХI-262 от кв. 24 по плана на село Дойренци.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот в местност „Синан тепе“, землище на гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.521.633, местност „Синан тепе“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ, ЧРЕЗ ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА

Общественото обсъждане ще се проведе на 25 август 2022 година от 17.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. XII-229,452, квартал 9026 по плана на Северна индустриална зона (СИЗ), гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. XII-229,452, квартал 9026 по плана на Северна индустриална зона (СИЗ), гр. Ловеч.

Съобщение до Владимир Калев Дончев, Цонка Христова Кратункова и други

До: Владимир Калев Дончев, Цонка Христова Кратункова, Геновева Христова Ганкова, Невянка Петкова Христова, Весела Тихомирова Генова, Цветомира Тихомирова Иванова, Петя Станиславова Кръстева На основание §4к, ал.7, изречение…

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот в местност "Полето-лагера", землище на гр. Ловеч

Относно: изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.551.486, местност „Полето - лагера“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Полето-лагера“, землището на гр. Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за поземлени имоти от кв. 32 по плана на село Слатина, община Ловеч

Относно: изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за у.п.и. I-78, кв. 18, ПИ с идентификатори 6718.160.78 и 6718.160.1125 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Слатина.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ 2022 - 2025 Г.

Общественото обсъждане ще се проведе на 5 септември 2022 г. от 17.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ет. 2.