Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за урегулирани поземлени имоти от кв. 19 и промяна на улична регулация между о.т. 38 през о.т. 40, о.т. 41 по плана на село Умаревци, общ. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПР за (у.п.и.) Х-62 и у.п.и. XI -62 от кв. 19 по плана на село Умаревци, общ. Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за урегулирани поземлени имоти от кв. 109 по плана на село Радювене, община Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПР за урегулирани поземлени имоти (у.п.и.) II-513 и у.п.и. XIV-513 от кв. 109 по плана на село Радювене.

Списък на класираните кандидати след проведен втори етап – интервю/събеседване на процедура за подбор и назначаване за длъжността „Медицинска сестра“ за социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“

Проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в община Ловеч – етап 2 – предоставяне на новите услуги“.

Обявление за издадено разрешение за изработване на ПУП-ПП за поземлен имот в местност „Елия“ по кадастралната карта на село Казачево, община Ловеч

Относно: изработване на ПУП-ПП за поземлен имот с идентификатор 35198.28.29 по кадастралната карта на село Казачево, община Ловеч в местност „Елия“.

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за у.п.и. III-379, у.п.и. V-374, у.п.и. VI-374 и у.п.и. Х-375, кв. 47 по плана на село Слатина, община Ловеч

Относно: изменение отреждането на у.п.и. V-374, кв. 47 „За фотоволтаична централа“ без да се променят границите на имота.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати, за длъжността медицинска сестра в ЦГЛПР по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в община Ловеч – етап 2 – предоставяне на новите услуги“

Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността медицинска сестра за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“, с адрес: гр. Ловеч ул. „Александър Батенберг I“ №22.…

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за ПУП-ПРЗ за у.п.и. IV, кв. 110 по плана на село Деветаки, община Ловеч

Относно: смяна отреждането на у.п.и. IV, кв. 110 „За фотоволтаична електрическа централа“ без да се променят границите на имота.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот в местност "Бабаковец", землище на гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот имот (ПИ) 43952.521.436, местност „Бабаковец“, землище на гр. Ловеч.

Съобщение до заинтересованите лица в Александрово

Община Ловеч съобщава на заинтересованите лица, че е издаден Протокол № 1/22.11.2022г. на Комисията по чл. 210 от Закона за устройство на територията, назначена със Заповед № З-1009/13.06.2022г., относно учредяване право на прокарване…