Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.537.363, местност „Синан тепе“, землище на гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.537.363, местност „Синан тепе“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за урегулирани поземлени имоти по плана на гр. Ловеч, кв. „Продимчец“

Относно: изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. III-8477, у.п.и. IV-8476, у.п.и. V-8476 и у.п.и. VI-8487 от кв. 6 и промяна на улична регулация между о.т. 27 през о.т. 8, о.т. 7, о.т. 6 до о.т. 5 по плана на гр. Ловеч, кв. „Продимчец“

Обявление за Проектиране на санитарно-охранителна зона около каптиран извор за обект „Питейно-битово водоснабдяване на с. Малиново от КИ „Извора"

Относно: Проектиране на санитарно-охранителна зона около каптиран извор за обект „Питейно-битово водоснабдяване на с. Малиново от КИ „Извора".

Обявление за изработен „Проект за санитарно-охранителна зона около водовземно съоръжение каптиран извор: „КИ Изворите - ВиК Ловеч - Прелом“ в землището на с. Прелом

Относно: „Проект за  санитарно-охранителна зона около водовземно съоръжение каптиран извор: „КИ Изворите - ВиК Ловеч - Прелом“.

Съобщение до Анжел А. Гайдарски от Пловдив и др.

До: Анжел А. Гайдарски гр. Пловдив    Мария Ц. Гайдарска гр. София   Ралица Г. Гайдарска Марая С. Гайд Виктория С. Гайд гр. София    Съобщавам ви, че за имот с идентификатор №43952.517.27 в местността „Липака”, в землището…

Покана към гражданите и юридическите лица за консултиране, чрез изпращане на писмени становища по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

Очакваме Вашите предложения и становища по проекта на електронен адрес: kmet@lovech.bg или всеки работен ден в Център за услуги и информация на гражданите, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 до 17:00 часа на 15.12.2021 г.

Съобщение за изплащане на възнагражденията на членовете на СИК, участвали в произвеждането на изборите за Президент и Вицепрезидент на Република България и Народно събрание, на 14.11.2021 г.

Възнагражденията ще се изплащат на 1 и 2 декември 2021 година от 08.30 часа до 16.30 часа в стола на Домашен социален патронаж, в сградата на Община Ловеч.