Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

Обявление за одобрен ПУП-ПП - водопроводно отклонение за водоснабдяване на 9 бр. поземлени имоти в местност "Синан тепе", гр. Ловеч

Относно: ПУП-ПП на техническата инфраструктура за трасе на довеждаща инфраструктура-водопроводно отклонение за водоснабдяване на 9 броя поземлени имоти по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе”…

Обявление за издадено разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за местност „Полето -лагера“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Полето -лагера“, землище на гр. Ловеч

Относно: изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.551.118, местност „Полето -лагера“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Полето -лагера“, землище на гр. Ловеч.

Съобщение до Мария Димитрова Йотова гр. София

На основание §4к, ал.13, т. 1 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-467/23.03.2021г. на Кмета на Община Ловеч, с която се одобрява изменението на Плана на новообразуваните имоти на териториите по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ…

Съобщение на ОИЦ - Ловеч относно провеждането на серия от публични информационни събития

  Областен информационен център - Ловеч планира провеждането на серия от публични информационни събития в област Ловеч на тема „Възможности за кандидатстване по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. и…