Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на Северна индустриална зона (СИЗ), гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. III-53.10, у.п.и. IV-53.218, у.п.и. V-53.14 и ПИ 43952.53.217 по плана на Северна индустриална зона (СИЗ), гр. Ловеч.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати след проведен първи етап /по документи/ за подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ и „Преходно жилище“

Относно: Подбор на служители в социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ и „Преходно жилище“ по проект “Подкрепа за деинституционализация на децата…

Съобщение за одобрен Проект за проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) по плана на с. Радювене, общ. Ловеч

Относно: Проект за проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за урегулиран поземлен имот(у.п.и.) V-747 от кв. 95 по плана на с. Радювене.

Обявление за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост

Относно: публичен търг с тайно наддаване ще се проведе на 25.01.2021 г. от 13:30 часа в заседателната зала на Община Ловеч за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.519.718 по КККР на гр. Ловеч, с площ 601 (шестстотин…