Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДАНИЕЛА Х. ГОЧЕВА ГР. СОФИЯ РОСТИСЛАВА Х. ПАНКОВА-КАРАДЖОВА ГР. СОФИЯ РАЛИЦА Д. ХИЛЛИГ ГР. БУРГАС

До: ДАНИЕЛА Х. ГОЧЕВА ГР. СОФИЯ РОСТИСЛАВА Х. ПАНКОВА-КАРАДЖОВА ГР. СОФИЯ РАЛИЦА Д. ХИЛЛИГ ГР. БУРГАС   На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, в качеството Ви на наследници на Дачо Радев Панков – ползвател…

Община Ловеч обявява подбор за незаета длъжност САНИТАР за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“, с адрес: гр. Ловеч ул. „Александър Батенберг I“ №22

Подбор за незаета длъжност САНИТАР за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“, с адрес: гр. Ловеч ул. „Александър Батенберг I“ №22.

Община Ловеч обявява провеждането на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи

Относно: отдаване под наем на земеделски земи с НТП: нива/изоставена орна земя от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от пет стопански години: 2022/2023 г. 2023/2024 г„ 2024/2025 г., 2025/2026 г. и 2026/2027 г.

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти от от кв. 6 и промяна на улична регулация по плана на гр. Ловеч, кв. „Продимчец“

Относно: проект за ПУП-ПРЗ за у.п.и. III-8477, у.п.и. IV-8476, у.п.и. V-8476 и у.п.и. VI-8487 от кв. 6 и промяна на улична регулация между о.т. 27 през о.т. 8, о.т. 7, о.т. 6 до о.т. 5 по плана на гр. Ловеч, кв. „Продимчец“.

Обявление за изработен и внесен за одобряване проект за частично изменение на Общия устройствен план на община Ловеч за поземлен имот в местност „Кремъка“, землище на село Слатина, община. Ловеч

Относно: частично изменение на Общия устройствен план на община Ловеч за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67218.24.42, местност „Кремъка“, землище на село Слатина.

Община Ловеч обявява конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ на частен доставчик, на територията на община Ловеч, на адрес: гр. Ловеч, ж.к. „Здравец“

Основни дейности: „Дневна грижа“; „Информиране и консултиране“; „Терапия и рехабилитация“; „Обучение за придобиване на умения“, „Застъпничество и посредничество“.

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот в местност „Полето-лагера“, землище на гр. Ловеч

Относно: проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот 43952.551.240, местност „Полето-лагера“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Полето-лагера“, землището на гр. Ловеч.