Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА НУЖДАЕЩИ СЕ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Общественото обсъждане ще се проведе на 27.05.2024 година от 17:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч.

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лисец, община Ловеч

Относно: ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 43829.195.211 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лисец.

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот в с. Лешница, общ. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 435.500.166, представляващ урегулиран поземлен имот VII-166 от кв. 17 по плана на с. Лешница.

Актуална информация по чл. 116 д, ал. 1 от ЗООС относно аварийно планиране и необходимите мерки и поведение при възникване на голяма авария с опасни вещества

Във връзка с изпълнение на изискванията на Глава 7, Раздел I на ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (посл. изм. и доп. ДВ, бр. 62 от 05 август 2022 г.) за предоставяне…