Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

Обявление за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от една стопанска година - 2021/2022 година

Публичните търгове ще се проведат в „Барокова къща”, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 29 – партерен етаж, зала в ляво.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за частично изменение на Общия устройствен план на гр. Ловеч и разрешение за изработване проект за ПУП-ПРЗ за поземлени имоти в местност „Музговото“, СИЗ, гр. Ловеч

Относно: ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 43952.53.21, 43952.53.22, 43952.53.23 и 43952.53.24, местност „Музговото“, СИЗ, гр. Ловеч.

На 7 септември започва Преброяването на населението и жилищния фонд

В периода между 7 септември и 3 октомври 2021 година ще бъде извършено преброяване на населението и жилищния фонд в Република България. То цели осигуряването на информация за броя, структурата и състава на населението, както…

Съобщение за неплатени такси

Относно: неправомерно разполагане на преместваеми обекти, (маси и столове) пред заведения за консумация на терен общинска държавна собственост, без заплащане на необходимите такси и без необходимите документи, изискващи…

Съобщение до Виргиния Караманова, гр. Ловеч и Дамян Караманов, гр. Несебър

Относно: придобиване право на собственост от наследниците на Иван Кочев Нечков върху имот с идентификатор № 43952.558.650 по Плана на новообразуваните имоти на м. "Синан тепе", землище на гр. Ловеч