Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО: АНТОН И. ЦОНЕВ ГР. СОФИЯ

ДО: АНТОН И. ЦОНЕВ ГР. СОФИЯ   На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, в качеството Ви на наследник на Илия Х. Цонев, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-91/16.01.2023г. на Кмета на Община Ловеч, с която се възстановява…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ПЕНКА К. ТРИФОНОВА ГР. ЕТРОПОЛЕ AНТОН И. ЦОНЕВ ГР. СОФИЯ

ДО: ПЕНКА К. ТРИФОНОВА ГР. ЕТРОПОЛЕ AНТОН И. ЦОНЕВ ГР. СОФИЯ     На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-16/05.01.2023г. на Кмета на Община Ловеч, с която се възстановява…

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за частично изменение на ОУП на община Ловеч за ПИ с идентификатори 43952.68.3 и 43952.67.8, местност „Айгърска бара“, гр. Ловеч

Относно: промяна на устройствената зона за ПИ с идентификатори 43952.68.3 и 43952.67.8, местност „Айгърска бара“, гр. Ловеч.

Община Ловеч обявява подбор за следните длъжности: 2 щ. бр. за длъжност Сътрудник „Социални дейности“ и 1 щ. бр. за длъжност „Медиатор“ във фронт-офис

Относно: 2 щ. бр. за длъжност Сътрудник „Социални дейности“ и 1 щ. бр. за длъжност „Медиатор“ във фронт-офис.