Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Община Ловеч обявява конкурс за присъждане на Национална литературна награда за цялостно творчество на български писател - белетрист или драматург „Проф. Димитър Димов”

 Крайният срок за приемане на предложения е 30 март 2024 г. чрез попълване и изпращане на формуляр за кандидатстване.

Уведомление за провеждане на обществено обсъждане

Относно: обществено обсъждане на План-сметка за необходими разходи за 2024 г. за осъществяване на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране.

Община Ловеч организира Коледен базар - 2023 г. с разнообразна коледна програма

На пл. „Тодор Кирков“ ще са разположени занаятчии с демонстрации на художествените занаяти и приложни изкуства, маси за търговия, маси за търговия със захарни изделия, шатри и маси за консумация и атракционни обекти.…

Съобщение за изпълнението на проект относно доставка на компютърна техника и ИТ оборудване за нуждите на Община Ловеч

  В изпълнение на проект „Обезпечаване на служителите в община Ловеч, отговорни за подготовката и изпълнението на проектите по ПРР 2021-2027 г., с нова модерна компютърна техника и ИТ оборудване”, финансиран по Оперативна…

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. V-8726 и у.п.и. VI от кв. 26 по ПУП на квартал „Продимчец“, град Ловеч, община Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ  за у.п.и. V-8726 и у.п.и. VI от кв. 26 по ПУП на квартал „Продимчец“, град Ловеч.