Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Съобщение до заинтересованите лица в Дренов

Община Ловеч съобщава на заинтересованите лица, че е издаден Протокол № 1/22.11.2022г. на Комисията по чл. 210 от Закона за устройство на територията, назначена със Заповед № З-1009/13.06.2022г., относно учредяване право на прокарване…

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИДИЯ И. КРЪСТЕВА ГР. СОФИЯ

Относно: Имот с идентификатор №43952.517.96 в местността „Липака“, общ. Ловеч В Община Ловеч е подадена молба с вх. № 94-00-1533/10.05.2022г. от Ц. Минчев – наследник на Никола Панов Чафудов относно имот с идентификатор №43952.517.96…

Обявление за търг на обект на Покрит мост

Със заповед №З-2138/02.12.2022 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 21.12.2022 г. от 15:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ НА ОБЕКТ НА ул. „Търговска“ №55, етаж 1

Със заповед №З-2137/02.12.2022 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 21.12.2022 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от…

Обявление за провеждане на конкурс за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 69523.524.928 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Радювене, община Ловеч

Относно: поземлен имот с адрес: с. Радювене, ул.“Кирил и Методий“ №18.