Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Обява за обществеността за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

    В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме:…

Налице е намерение за удължаване на проекта „Приеми ме 2015" и през 2023 г.

    Налице е политическа воля за осигуряване на устойчивост на приемната грижа по модела, утвърден в проекта „Приеми ме 2015". Това намерение бе акцент от страна на ръководителя на проекта Огнян Христов по време…

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот по плана на новообразуваните имоти на местност „Ак баир“, землище на гр. Ловеч

Относно: ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.196.3, местност „Ак баир“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Ак баир“, землище на гр. Ловеч.

Съобщение за изработен, внесен за съгласуване и одобрение проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлени имоти и на част от поземлени имоти в местноста „Полето“ и за неземеделски нужди и разширение на гробищен парк „Скобелевско шосе“

Възложител: Община Ловеч.

СЪОБЩЕНИЕ ДО РАЛИЦА Д. ХИЛЛИГ - ГР. БУРГАС

Относно: Молба с вх. № 94-00-2873/08.11.2019г. В Община Ловеч е подадена молба с вх. № 94-00-2873/08.11.2019г. от В. Спасова – наследник на Г. Банов за възстановяване на правото на собственост върху имот с идентификатор № 43952.521.519 по Плана на…

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот в местност „Синан тепе“, землище на гр. Ловеч

Относно: изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.558.1920 по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч.

Обявление за провеждане на публичнен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, по плана на новообразуваните имоти на местност "Синан тепе", гр. Ловеч

Публичният търг ще се проведе на 21.04.2022 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч.