Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

Обявление за одобрен проект за изменение на ПУП-ПР за урегулиран поземлен имот по плана на с. Владиня, община Ловеч

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за урегулиран поземлен имот(у.п.и.) у.п.и. ХVI-75 от кв. 8 по плана на с. Владиня.

Обява за подбор за незаети длъжности за предоставяне на социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18 год. възраст и „Наблюдавано жилище“ за младежи от 18 до 21 г.

Подбор за незаети длъжности за предоставяне на социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18 годишна възраст и „Наблюдавано…

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА КРАТКРОСРОЧЕН ДЪЛГ

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на намерения за поемане на краткосрочен общински дълг от Община Ловеч             Общинска администрация - Ловеч кани местната общност, всички обществени организации…

СЪОБЩЕНИЕ ДО МИЛЕНКА Ц. ЦАЧЕВА ГР. ЛОВЕЧ

ДО: МИЛЕНКА Ц. ЦАЧЕВА ГР. ЛОВЕЧ   На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-1197/28.07.2020г., с която се изменя Заповед № З-768/27.05.2020г. на кмета на Община Ловеч, с която на наследниците…

СЪОБЩЕНИЕ ДО НИКОЛАЙ К. ХАДЖИМИТОВ ГР. СОФИЯ

ДО: НИКОЛАЙ К. ХАДЖИМИТОВ ГР. СОФИЯ   На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-1197/28.07.2020г., с която се изменя Заповед № З-768/27.05.2020г. на кмета на Община Ловеч, с която на…

Съобщение за одобрен ПУП-ПРЗ за у.п.и. I от кв. 58 по регулационния план на зона „България“, гр. Ловеч

СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № З-1262/14.08.2020 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрен: Проект за изменение на подробен устройствен план – план за…

Уведомление за ограничение на водоползването в с. Брестово, общ. Ловеч

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка със силното намаляване на дебита на водоизточника на с. Брестово, община Ловеч и съгласно уведомление с вх. № 7000-2263/12.08.2020 г. от „ВиК“ АД гр. Ловеч   НАРЕЖДАМ   Да се въведат…

СЪОБЩЕНИЕ за имоти на местност Стратеш

СЪОБЩЕНИЕ Община Ловеч съобщава на заинтересованите лица, че е издадена Заповед №1256/12.08.2020 г. на Кмета на Община Ловеч, с която се одобрява изменението на Плана на новообразуваните имоти на местност „Стратеш“, общ.…