Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

Обявление за уреждане на регулационни отношения, чрез замяна на придаваем имот - частна общинска собственост по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лисец, oбщина Ловеч

ОБЩИНА ЛОВЕЧ   ОБЯВЛЕНИЕ     В Общински съвет - Ловеч е внесено предложение с вх.№ОС-126/11.03.2021 г. от Кмета на Община Ловеч, по повод постъпило заявление вх.№ 94-00-3220/25.11.2020 г. от Рени Юлиянова Гюзелева, като пълномощник…

Обявление за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот по кадастралната карта на гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.4.161 по кадастралната карта на гр. Ловеч, заедно с план схеми за присъединяване на имота към водопроводната мрежа и отвеждане на отпадните води.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот-публична общинска собственост – водоем, съставляващ поземлен имот с идентификатор 20420.219.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Деветаки

Търгът е насрочен да се проведе на 24.03.2021 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация.