Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

Съобщение за изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване(ПУП-ПрЗ) по кадастралната карта с. Владиня, община Ловеч

СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № З-826/04.06.2020 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрен: Проект за изменение на подробен устройствен план – план за…

Обявление за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за урегулиран поземлен имот(у.п.и.) у.п.и. ХVI-75 от кв. 8 по плана на с. Владиня

ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ, че със Заповед № З-828/04.06.2020 г. на Кмета на Община Ловеч е дадено разрешение…