Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Община Ловеч обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на Детска ясла – 2 работни места

1. Детска ясла № 3 „Мечо Пух“ – с административен адрес: гр. Ловеч, ул. „Райна  Княгиня“ № 2; 2. Детска ясла № 5 „Патиланци“ – с административен адрес: гр. Ловеч, ж.к. „Червен бряг“ № 11.

Обявление за издадено разрешение за изработване на ПУП-ПП на техническата инфраструктура за присъединяване на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 100 mW от поземлен имот в местност „Кремъка“, землище на село Слатина, община Ловеч

Относно: поземлен имот (ПИ) 67218.24.42, местност „Кремъка“, землище на село Слатина, община Ловеч към преносната електрическа мрежа.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.558.956, местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.558.956, местност „Синан тепе“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 43952.551.487, местност „Полето-лагера“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Полето-лагера“, землището на гр. Ловеч

Относно: на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 43952.551.487, местност „Полето-лагера“, землището на гр. Ловеч.

Съобщение за одобрен ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.551.994, местност „Синан тепе“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч

Относно: одобрен ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.551.994, местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч.

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост,

  На основание Заповед №З-499/22.03.2023 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение № 829/23.02.2023 г. на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 28.04.2023 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч, публичен търг с тайно…

Сдружение „Местна инициативна група Летница - Ловеч“ и Министерство на земеделието, подписаха административен договор за предоставяне на БФП по Европейски проект

На 22.03.2023 г., Сдружение „Местна инициативна група Летница - Ловеч“ и Министерство на земеделието, подписаха административен договор № РД 50-74/ 22.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19.....…

Съобщение за одобрен ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.521.436, местност „Бабаковец“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Бабаковец“, землището на гр. Ловеч

Относно: одобрен ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.521.436, местност „Бабаковец“, землището на гр. Ловеч.

Община Ловеч обявява конкурс за възлагане на частен доставчик предоставянето на специализирани социални услуги

  На основание чл. 25, ал. 2, т.7 и чл. 64 във връзка с чл.72 от Закона за социалните услуги и чл. 91, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги и Заповед № З - 549 от 29.03.2023 г. на Кмета на Община Ловеч   ОБЩИНА ЛОВЕЧ…