Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

УВЕДОМЛЕНИЕ И ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РАСТИТЕЛНОЗАЩИТНИ, ДЕЗИНФЕКЦИОННИ И ДЕЗИНСЕКЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

Относно:  На дати 28.05.2021г., 15.06.2021г., 26.08.2021г. и 17.09.2021г, от залез слънце до 10.00 часа на следващия ден ще се проведе обезтревяване на площи в районите на железопътните гари на територията на Община Ловеч.

Съобщение до Невяна Тодорова Димитрова гр. Ловеч

До: Невяна Тодорова Димитрова гр. Ловеч   На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-522/31.03.2021г. на Кмета на Община Ловеч, с която на наследниците на Никола Симеонов Николов…

Съобщение до Теодора Генчева Бунчева и Мартин Генчев Бунчев, гр. София

До: Теодора Генчева Бунчева гр. София   Мартин Генчев Бунчев гр. София   На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-622/16.04.2021г. на Кмета на Община Ловеч, с която на наследниците…

Първа среща с партньора по проект „Енергийно ефективна модернизация на селищните системи за външно изкуствено осветление на гр. Ловеч и с. Дойренци” - „ЕМПИЕНЕРДЖИ“ ООД, Кралство Норвегия

На 10.05.2021 г. Община Ловеч, в качеството си на бенефициент, ще посрещне на първа работна среща за обмен на опит и ноу-хау, представител на партньора „ЕМПИЕНЕРДЖИ“ ООД по проект „Енергийно ефективна модернизация на…

Обявление за издадено разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот в местност „Синан тепе - юг“, землище на гр. Ловеч

Относно: изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.558.1044, местност „Синан тепе - юг“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе – юг“, землище на гр. Ловеч.