Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

Съобщение относно паркинга между жилищните блокове „Дружба“ и „Мир“

Община Ловеч уведомява жителите на гр. Ловеч, че във връзка със стартиране на строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация и нови пространствени решения на площад „Свобода“, гр. Ловеч“

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти по плана на с. Александрово, община Ловеч

Относно:  проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 0299.381.583 и 0299.381.584 по Кадастралната карта на село Александрово, община Ловеч.