Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

Обявление за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост

Относно: публичен търг с тайно наддаване ще се проведе на 25.01.2021 г. от 13:30 часа в заседателната зала на Община Ловеч за продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 43952.519.718 по КККР на гр. Ловеч, с площ 601 (шестстотин…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“ И „ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ“ ПО ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В ГР.ЛОВЕЧ“

Относно: Подбор на служители в социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ и „Преходно жилище“ по проект “Подкрепа за деинституционализация на децата…

Съобщение относно използването на пиротехнически изделия, взривни вещества и стрелба с огнестрелно и въздушно оръжие по време на новогодишните празници

Със Заповед на Кмета на Община Ловеч е забранено употребата на пиротехнически изделия, ползването на взривни вещества, стрелба с огнестрелно оръжие, въздушни пушки и други действия, които нарушават спокойствието или създават…

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Общественото обсъадане ще се проведе на 25 януари 2021 година от 17.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.