Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. I-4939,4940,4941 и III-4909, кв. 117 по плана на гр. Ловеч, квартал „Гозница“

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. I-4939,4940,4941 и III-4909, кв. 117 по плана на гр. Ловеч, квартал „Гозница“.

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот в местност „Синан тепе“, землище на гр. Ловеч

Относно: поземлен имот (ПИ) 43952.537.263, местност „Синан тепе“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч.

Обявление за търгове за продажба на имоти - частна общинска собственост

На основание Заповеди №№ З-1469/12.08.2022 г. и З-1470/12.08.2022 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решения №№ 650/30.06.2022 г. и № 652/30.06.2022 г. на Общински съвет-Ловеч, в заседателната зала на Община Ловеч ще се проведат на 05.09.2022 г.,…

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за за у.п.и. Х -262 и у.п.и. ХI-262 от кв. 24 по плана на село Дойренци, община Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за за у.п.и. Х -262 и у.п.и. ХI-262 от кв. 24 по плана на село Дойренци.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот в местност „Синан тепе“, землище на гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.521.633, местност „Синан тепе“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ, ЧРЕЗ ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА

Общественото обсъждане ще се проведе на 25 август 2022 година от 17.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. XII-229,452, квартал 9026 по плана на Северна индустриална зона (СИЗ), гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. XII-229,452, квартал 9026 по плана на Северна индустриална зона (СИЗ), гр. Ловеч.