Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Съобщение, относно издадена заповед на кмета на Община Ловеч за премахване на 1 (един) брой преместваем обект - фургон в ж.к. "Здравец", гр. Ловеч

Относно: премахване на 1 (един) брой преместваем обект - фургон, поставен в поземлен имот с идентификатор 43952.503.73 по КККР на гр. Ловеч, представляващ частна общинска собственост, с отреждане за "комплексно застрояване",…

Обявление за изработен и внесен с искане за съгласуване и одобряване проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 67070.1.1, местност „Беклемето", землището на село Славяни, община Ловеч

Относно: искане за съгласуване и одобряване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67070.1.1, местност „Беклемето", землището на село Славяни, община Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 43952.510.116, попадащ в УПИ I от кв. 52 и УПИ I кв. 61 по плана на Ж.К. „Изгрев", зона „Гозница", гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в обхват за ПИ 43952.510.116, попадащ в УПИ I от кв. 52 и УПИ I кв. 61 по плана на Ж.К. „Изгрев", зона „Гозница", гр. Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, II и УПИ III от кв. 31, УПИ I и УПИ II от кв. 62 и промяна на уличната регулация на кв. „Гозница", Ж.К. „Изгрев", гр. Ловеч

Относно: Разрешено изработване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 43952.510.124, УПИ I, II и УПИ III от кв. 31, УПИ I и УПИ II от кв. 62 и промяна на уличната регулация от осова…

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и съставяне на ПУП-ПЗ за УПИ 1-80 и УПИ 111-79 от кв. 4 по плана на село Брестово, община Ловеч

Относно: Дадено разрешение за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ПУП-ПР) и съставяне на подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП - ПЗ) за урегулиран поземлен имот…