Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Съобщение до Владимир Калев Дончев, Цонка Христова Кратункова и други

До: Владимир Калев Дончев, Цонка Христова Кратункова, Геновева Христова Ганкова, Невянка Петкова Христова, Весела Тихомирова Генова, Цветомира Тихомирова Иванова, Петя Станиславова Кръстева На основание §4к, ал.7, изречение…

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот в местност "Полето-лагера", землище на гр. Ловеч

Относно: изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.551.486, местност „Полето - лагера“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Полето-лагера“, землището на гр. Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за поземлени имоти от кв. 32 по плана на село Слатина, община Ловеч

Относно: изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за у.п.и. I-78, кв. 18, ПИ с идентификатори 6718.160.78 и 6718.160.1125 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Слатина.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ 2022 - 2025 Г.

Общественото обсъждане ще се проведе на 5 септември 2022 г. от 17.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ет. 2.

Уведомление за невръчена покана за доброволно изпълнение по чл. 227, ал. 1 от АПК на Заповед на Кмета на Община Ловеч, поради неоткрит адресат на настоящ и постоянен адрес

Относно: Покана за доброволно изпълнение на влязла в сила Заповед № З-1782/15.10.2021 г., относно незабавно извършване на възстановителни ремонтни дейности на сграда с идентификатор 43952.513.1992.1.