Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Обявление за провеждане на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот - помещение с площ 30 кв. м, находящо се на I-ви етаж в сграда в общински поземлен имот по КККР на с. Хлевене

Публичният търг е насрочен да се проведе на 26.06.2024 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация - Ловеч.

Обявление за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот - сграда със застроена площ 30 кв. м, брой етажи 1, с предназначение: сграда за битови услуги

Публичният търг е насрочен да се проведе на 26.06.2024 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация - Ловеч.

Обявление на Военно окръжие II степен - Ловеч

Относно: обявени 106 (сто и шест) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или…

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на ИПУП-ПРЗ за УПИ от от кв.34 и промяна на уличната регулация по плана на с. Сливек, Община Ловеч

Община Ловеч, съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на подробен устройствен план…

Обявление за изработен и внесен с искане за съгласуване и одобряване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-8726 и УПИ VI от кв. 26 по ПУП на квартал „Продимчец", град Ловеч

Община Ловеч, съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен и внесен с искане за съгласуване и одобряване проект за изменение на подробен устройствен…

Съобщение до собственика на поставен фургон на тревното пространство между бл. 201 и бл. 202, ж.к. "Здравец"

Във връзка с постъпил сигнал с вх. № 94-00-2706/28.05.2024 г. в Община Ловеч за поставен фургон на тревното пространство между бл. 201 и бл. 202, ж.к. "Здравец", съставляващо част от поземлен имот с идентификатор 43952.503.73 по КККР на гр.…

Обявление за изработен и внесен с искане за съгласуване и одобряване проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти и промяна на уличната регулация от кв. 196 по плана на ЦГЧ, гр. Ловеч

Община Ловеч, съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен и внесен с искане за съгласуване и одобряване проект за изменение на подробен устройствен…