Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

Уведомление за ограничение на водоползването в с. Пресяка, общ. Ловеч

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка със силното намаляване на дебита на водоизточника на с. Пресяка, община Ловеч и съгласно уведомление с вх. № 7000-2205/06.08.2020 г. от „ВиК“ АД гр. Ловеч   НАРЕЖДАМ   Да се въведат…

Съобщение за одобрен ПУП-ПР за урегулиран поземлен имот(у.п.и.) I-577 от кв. 39 по плана на с. Дойренци, община Ловеч.

СЪОБЩЕНИЕ   На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № З-1154/21.07.2020 г. на Кмета на Община Ловеч е одобрен: Проект за проект за изменение на подробен устройствен план –…

Уведомление за ограничение на водоползването в с. Дъбрава, общ. Ловеч

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със силното намаляване на дебита на водоизточника на с. Дъбрава, община Ловеч и съгласно уведомление с вх. № 7000-2148/03.08.2020 г. от „ВиК“ АД гр. Ловеч   НАРЕЖДАМ:   Да се въведат…

Уведомление за ограничение на водоползването в с. Брестово, общ. Ловеч

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със силното намаляване на дебита на водоизточника на с. Брестово, община Ловеч и съгласно уведомление с вх. № 7000-2143/03.08.2020 г. от „ВиК“ АД гр. Ловеч   НАРЕЖДАМ:   1. Да се въведат…