Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

Обявление за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот-публична общинска собственост – язовир „Селище-2“ по кадастралната карта на с. Владиня

Търгът е насрочен да се проведе на 24.03.2021 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация.

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Общественото обсъждане ще се проведе на 08 април 2021 година от 17.00 часа в Заседателната зала на Община Ловеч.

На вниманието на регистрираните земеделски стопани, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

Започна приемът на заявления за участие в разпределението на свободни мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд.

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за изменение на ПУП-ПР по плана на с. Александрово, община Ловеч.

Относно: проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация ПУП-ПР за у.п.и. ХVII-490 от кв. 4 по плана на с. Александрово, община Ловеч.