Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Обявление за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 72254.179.1 с площ 196532 кв.м., НТП: овощна градина (сливи), находящ се в местността „Момина”, по КККР на с. Тепава, община Ловеч

Публичният търг ще се проведе на 19.10.2023 г. от 10:00 часа в „Барокова къща”, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 29.

Съобщение за одобрено изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за у.п.и. ХII-255 от кв. 95 по плана на село Александрово, община Ловеч

Относно: одобрено изменение на ПУП-ПРЗ а у.п.и. ХII-255 от кв. 95 по плана на село Александрово.

Съобщение за одобрен ПУП-ПР за поземлени имоти в местност „Айгърска бара“, землището на гр. Ловеч

Относно: поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 43952.68.3 и ПИ 43952.67.8, местност „Айгърска бара, обособени в у.п.и. I-3 в кадастрален район 68 и у.п.и. I-8 в кадастрален район 67 в местността „Айгърска бара“, землището на гр. Ловеч.…

Съобщение до Н. Р. Костова К. Р. Радев гр. Ловеч

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-238/02.02.2022г. на Кмета на Община Ловеч, с която на Остатъчен общински фонд – Община Ловеч се възстановява правото на собственост…