Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

Обявление за издадено разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ, местност „Полето - лагера“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Полето-лагера“, землището на гр. Ловеч

Относно: изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.551.260, местност „Полето - лагера“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Полето-лагера“, землището на гр. Ловеч.

Съобщение за изплащане на възнагражденията на членовете на СИК, участвали в произвеждане на избори за Народно събрание, на 04.04.2021 г.

Възнагражденията на членовете на СИК ще се изплащат на 21 и 22 април 2021 година от 08.30 часа до 16.30 часа в стола на Домашен социален патронаж, в сградата на Община Ловеч.