Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

Съобщение до Митко Диянов Митков, Георги Диянов Митков, Атанаска Диянова Миткова с. Драгоево, общ. Велики Преслав

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-933/14.06.2021г. на Кмета на Община Ловеч, с която на наследниците на Кръстю Митев Ангелов се възстановява правото на собственост върху…

Съобщение до Митко Диянов Митков и Мартин Диянов Митков гр. Ловеч

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-934/14.06.2021г. на Кмета на Община Ловеч, с която на наследниците на Райно Миков Вутов се възстановява правото на собственост върху…

Съобщения до Тиха Николова Кандева гр. София

Съобщавам ви, че за имот с идентификатор №43952.558.649 в местността „Синан тепе”, в землището на гр. Ловеч е издадена Заповед № З-895/07.06.2021 г. на Кмета на Община Ловеч с която наследниците на Петър Христов Петров придобиват…

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за за поземлен имот в местност „Бабаковец“, землището на гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.521.822 в местност „Бабаковец“, землището на гр. Ловеч.

Започва изплащането на възнагражденията на членовете на СИК за изборите за Народно събрание, проведени на 11.07.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ   Община Ловеч съобщава, че възнагражденията на членовете на СИК, участвали в провеждане на избори за Народно събрание на 11.07.2021 г., ще се изплащат както следва: На 27 и 28 юли 2021 година от 8:30 часа до 16:30 часа в стола…

Политическите партии, коалиции и инициативните комитети да премахнат агитационните материали

Днес изпълняващият функциите кмет на Община Ловеч, заместник-кмет Даниел Колев прикани политическите партии и коалиции и инициативните комитети да премахнат агитационните материали. Ето какво гласи писмото: Във връзка…

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. IV от кв. 16 по ПУП-ПРЗ на зона МЛАДОСТ, общ. Ловеч

Относно: технически инвестиционен проект за отделни подобекти –„ Автомивка на самообслужване с 4 клетки, обект за производство и търговия със закуски и фризьорски салон с жилищна част“.