Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен по плана на новообразуваните имоти на село Соколово, община Ловеч, местност „Селското"

Относно: проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67948.500.75 по плана на новообразуваните имоти на село Соколово, община Ловеч, местност „Селското".

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти в местност "Кайлъка", землище на село Славяни, община Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти (ПИ) 67060.68.22 и 67060.68.6, местност "Кайлъка", землище на село Славяни.

Съобщение за одобрен ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.558.995, местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч

Относно: одобрен ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.558.995, местност „Синан тепе“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч.

Съобщение относно премахване на гараж

Относно: 1 бр. гараж, разположен в поземлен имот с идентификатор № 43952.506.245 по КККР на гр. Ловеч, УПИ III, кв. 16а по плана на гр. Ловеч, с административен адрес: гр. Ловеч, ул. „инж. Трифон Трифонов“, собственикът на който е…