Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Обяви и съобщения

О Б Я В Л Е Н И Е за отдаване под наем на земеделски земи

О Б Я В Л Е Н И Е   На основание Заповед № З-789/29.05.2020 г. на Кмета на Община Ловеч, ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП: нива/изоставена орна земя от ОПФ в землищата…

Обявление за публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост

Относно; самостоятелен обект в сграда с идентификатор 43952.506.966.1.13, намиращ се в сграда №1, с брой надземни етажи 4, брой подземни етажи 0, предназначение: жилищна сграда – многофамилна (партерен етаж в ЖСК "Сердика").…

Обявление за внесен за съгласуване и одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за урегулиран поземлен имот(у.п.и.) ХVI-1059 от кв. 30 по плана на село Александрово, община Ловеч

О Б Я В Л Е Н И Е   Община Ловеч съобщава на заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), че е изработен и внесен за съгласуване и одобряване на проект за изменение на подробен…

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПРОВЕРКА НА ГАРАЖИ

Във връзка с  извършване на проверка за наличието на незаконно строителство на строежи IV, V и VI категория,  на основание чл. 223, ал. 5, т. 2 от ЗУТ изискваме от собствениците на обектите (гаражи),  разположени в ПИ № 43952.513.1729…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО “ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В ГР. ЛОВЕЧ“

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“, „ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ“ И „НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ“ ПО ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА…

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2019 г.

  ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА 2019 Г.     Съгласно чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси,  Председателят на Общински съвет Ловеч отправя покана за участие в публично обсъждане…