Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЕКТ НА ПОКРИТ МОСТ

Със заповед №З-1075/28.06.2021 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 19.07.2021 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЕКТ НА ПОКРИТ МОСТ

Със заповед №З-1077/28.06.2021 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 19.07.2021 г. от 15:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от…

О Б Я В Л Е Н И Е за обект на Покрит мост

Със заповед №З-1076/28.06.2021 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 19.07.2021 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от…

Съобщение за внесен за съгласуване и одобряване проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот местност „Синан тепе - юг“, землище на гр. Ловеч

Относно: ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.558.1044, местност „Синан тепе - юг“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе – юг“, землище на гр. Ловеч.

Обявление за одобрен проект за ПУП-ПП за трасе на кабелна захранваща линия – стационарна контролна точка, част от ТОЛ системата към общи мрежи на технич. инфраструктура за изграждане на подземна кабелна захранваща линия НН 1 kV в село Александрово

Относно: обект „Изграждане на подземна кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ №185 на Път III-301 „Александрово-Левски“ км 26+950, част от електронна система за събиране на…

Обявление за одобрен ПУП-ПП за „Електрозахранване на промишлени сгради в поземлен имот по кадастралната карта на град Ловеч в землище на град Ловеч“

Относно: ПУП-ПП за „Електрозахранване на промишлени сгради в поземлен имот по кадастралната карта на град Ловеч".

Обявление за одобрен проект за ПУП-ПП за „Електрозахранване на промишлени сгради в поземлен имот по кадастралната карта на град Ловеч", местонахождение с. Казачево Разклона, община Ловеч

Относно: обект „Оптично кабелно захранване на „Тимбърк България“ ООД, местонахождение с. Казачево Разклона, община Ловеч.