Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Съобщение за одобрен подробен устройствен план - план за застрояване(ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) 43952.521.896, местност „Бабаковец“, землището на гр. Ловеч

Относно: одобрен подробен устройствен план - план за застрояване(ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) 43952.521.896, местност „Бабаковец“, землището на гр. Ловеч.

Община Ловеч приканва гражданите да сигнализират за увреждане на липови дървета на горещи телефони 0884213465 или 0884215092

Във връзка със зачестилите запитвания на граждани, Община Ловеч информира, че брането на липов цвят може да става само с издадено разрешително по реда на Закона за лечебните растения и Решение № 501/31.01.2002 г. на Общински съвет…

Обявление за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи с НТП: нива/изоставена орна земя от ОПФ в землището на с. Радювене за срок от 5 стопански години: 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028

Публичните търгове ще се проведат на 04.07.2023 г. от 15:30 часа в заседателната зала на Общински съвет - Ловеч.