Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за у.п.и. VIII от кв. 7 по плана на Източна промишлена зона (ИПЗ), град Ловеч

Относно: изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за у.п.и. VIII от кв. 7 по плана на Източна промишлена зона (ИПЗ), град Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на ПУП-ПЗ, местност „Синан тепе“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“ в землището на гр. Ловеч

Относно: Изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.537.363, местност „Синан тепе“ в землището на гр. Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на ПУП-ПЗ, местност „Липака“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Липака“ в землището на гр. Ловеч

Относно: Изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.517.346, местност „Липака“ в землището на гр. Ловеч.