Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот в махала „Габъра“ по плана на с. Соколово, община Ловеч

Относно: изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 67948.500.316, махала „Габъра“ по плана на с. Соколово.

Община Ловеч обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 46396.167.24 с площ 99987 кв.м., НТП: нива, местност „Арите" по КККР на с. Малиново

Публичният търг ще се проведе на 30.03.2022 г. от 10:00 часа в заседателната зала в сградата на Общинската администрация.

Покана към гражданите и юридическите лица за консултиране, чрез изпращане на писмени становища по Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч

Очакваме Вашите предложения и становища по проекта на електронен адрес: kmet@lovech.bg или всеки работен ден в Център за услуги и информация на гражданите, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 до 17:00 часа на 21.03.2022 г.