Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЛИДИЯ И. КРЪСТЕВА ГР. СОФИЯ

Относно: Имот с идентификатор №43952.517.96 в местността „Липака“, общ. Ловеч В Община Ловеч е подадена молба с вх. № 94-00-1533/10.05.2022г. от Ц. Минчев – наследник на Никола Панов Чафудов относно имот с идентификатор №43952.517.96…

Обявление за търг на обект на Покрит мост

Със заповед №З-2138/02.12.2022 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 21.12.2022 г. от 15:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ НА ОБЕКТ НА ул. „Търговска“ №55, етаж 1

Със заповед №З-2137/02.12.2022 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 21.12.2022 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от…

Обявление за провеждане на конкурс за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот с идентификатор 69523.524.928 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Радювене, община Ловеч

Относно: поземлен имот с адрес: с. Радювене, ул.“Кирил и Методий“ №18.

Съобщение за одобрен ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.521.902, местност „Бабаковец“, землището на гр. Ловеч

Относно: одобрен ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.521.902, местност „Бабаковец“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Бабаковец“, землището на гр. Ловеч.

Община Ловеч обявява подбор за длъжността медицинска сестра за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“

Подбор за длъжността медицинска сестра за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“, с адрес: гр. Ловеч ул. „Александър Батенберг I“ №22.

Община Ловеч обявява конкурс за избор на експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Ловеч

Конкурс за избор на експерт „Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център (ОИЦ) - гр. Ловеч.