Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Обявление за търг позиция V-192-ЦГЧ

Със заповед №З-974/08.06.2023 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 28.06.2023 г. от 13:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от…

Обявление за търг позиция II-197-ЦГЧ

Със заповед №З-973/08.06.2023 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 28.06.2023 г. от 13:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от…

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за у.п.и. VIII от кв. 5, отреден за „ДИП ВЕЛУР“ по плана на Източна промишлена зона, град Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПР за у.п.и. VIII от кв. 5, отреден за „ДИП ВЕЛУР“ по плана на Източна промишлена зона, град Ловеч.

Съобщение за принудително отчуждаване на поземлени имоти и част от поземлени имоти - частна собственост по КККР на гр. Ловеч, местността "Полето"

Относно: Принудително отчуждаване на поземлени имоти и част от поземлени имоти - частна собственост за неземеделски нужди за разширение на гробищен парк "Скобелевско шосе".

Съобщение до Севелина И. Рударска гр. София

До: Севелина  И. Рударска гр. София На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-706/24.04.2023 г. на Кмета на Община Ловеч, с която на наследниците на Тодор Йочев Чернев се възстановява…

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.533.78, местност „Калето“, землището на гр. Ловеч

Относно: изработване на проект за изменение ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.533.78, местност „Калето“, по плана на новообразуваните имоти на местност „Калето“, землището на гр. Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот в местност "Синан тепе", землището на гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.537.97, местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч.

Съобщение до Севелина И. Рударска - гр. София

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-706/24.04.2023 г. на Кмета на Община Ловеч, с която на наследниците на Тодор Йочев Чернев се възстановява правото на собственост върху…