Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот по плана на новообразуваните имоти на село Соколово, община Ловеч, местност „Селското“

Относно: проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 67948.500.75 по плана на новообразуваните имоти на село Соколово, община Ловеч, местност „Селското“.

Обявление за одобрен ПУП- ПП на техническата инфраструктура за трасе на довеждаща инфраструктура-водопроводно трасе за съществуваща бензиностанция в местност „Юртулука, с. Малиново, Община Ловеч

Относно: одобрен ПУП- ПП за водопроводно трасе за съществуваща бензиностанция, намираща се в ПИ с идентификатор 46396.2.2 по КККР на с. Малиново, местност „Юртулука“.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за урегулирани поземлени имоти от кв. 66 по плана на гр. Ловеч, квартал „Гозница“

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. IX и у.п.и. Х от кв. 66 по плана на гр. Ловеч, квартал „Гозница“.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за урегулирани поземлен имоти от кв. 28 по плана на село Сливек, община Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. III-547 и у.п.и. ХIII-297 от кв. 28 по плана на село Сливек.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за урегулирани поземлени имоти от кв. 19 и промяна на улична регулация между о.т. 38 през о.т. 40, о.т. 41 по плана на село Умаревци, община Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПР за у.п.и. Х-62 и у.п.и. XI -62 от кв. 19 по плана на село Умаревци, общ. Ловеч.