Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Обяви и съобщения

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР за урегулирани поземлени имоти по ПУП-ПРЗ на зона „Централна градска част“ на гр. Ловеч

Относно: Проект за изменение на ПУП-ПР за у.п.и. IV1201 и у.п.и. XIII1211, кв. 184 по ПУП-ПРЗ на зона „Централна градска част“ на гр. Ловеч.