Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Обявление за изработен и внесен одобряване проект за ПУП-ПП за присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „Слатина“ към електропреносна мрежа 110 kW, землище на село Славяни, ЕКТ 67060 и землище село Слатина, ЕКТ 67218, община Ловеч

Възложител: „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ЕАД.

Обявление от ''Топливо Инвест'' ЕООД

Относно: Инвестиционно предложение "Обособяване на площадка за събиране, съхранение и третиране на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средтсва (ИУМПС), излязло от употреба електрическо…

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот 00299.65.9 и изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. I-000261, местност „Тритменя“ по КККР на село Александрово, община Ловеч

Относно: проект за ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот 00299.65.9 и изменение на ПУП-ПРЗ за у.п.и. I-000261, местност „Тритменя“ по КККР на село Александрово.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ЕСЕНЕН ПАНАИР ЛОВЕЧ-2023 08-10.09.2023 г.

Община Ловеч организира Есенен панаир Ловеч - 2023 г. с богата програма. Каним за участие в изложението на художествените занаяти майстори занаятчии. На булевард „България“, в двора на Бившата казарма и на пл. „Трифон…