Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот в местност „Полето - лагера“, землище на гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.551.486, местност „Полето - лагера“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Полето-лагера“, землище на гр. Ловеч.

Обявление за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“, с адрес: гр. Ловеч ул. „Александър Батенберг I“ № 22

Относно: подбор за следните длъжности: Управител – 1 щ. бр; Социален работник – 1 щ. бр; Медицинска сестра – 2 щ. бр; Трудотерапевт – 1 щ. бр; Санитар – 6 щ. бр; Огняр/техническа поддръжка – 1 щ. бр.

Обява за обществеността за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

    В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме:…

Налице е намерение за удължаване на проекта „Приеми ме 2015" и през 2023 г.

    Налице е политическа воля за осигуряване на устойчивост на приемната грижа по модела, утвърден в проекта „Приеми ме 2015". Това намерение бе акцент от страна на ръководителя на проекта Огнян Христов по време…

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот по плана на новообразуваните имоти на местност „Ак баир“, землище на гр. Ловеч

Относно: ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.196.3, местност „Ак баир“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Ак баир“, землище на гр. Ловеч.

Съобщение за изработен, внесен за съгласуване и одобрение проект за ПУП-ПРЗ за промяна на предназначението на поземлени имоти и на част от поземлени имоти в местноста „Полето“ и за неземеделски нужди и разширение на гробищен парк „Скобелевско шосе“

Възложител: Община Ловеч.