Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2024 Г. ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СЪБИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ДО СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ ЗА ТЯХНОТО ТРЕТИРАНЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

На основание чл. 66, ал. 3, т. 2 от Закон за местните данъци и такси във връзка с чл. 69, ал.2 от АПК, отправям покана към всички заинтересовани страни за обществено обсъждане на План-сметка за необходими разходи за 2024 г. за осъществяване на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в община Ловеч.

Проект на решение за одобряване на план-сметка за необходимите разходи за 2024 г. за осъществяване на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране в населените места в община Ловеч е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч на 29 ноември 2023 г., в раздел „Документи", "Проекти на нормативни документи", също така е публикувана информация и в раздел „Съобщения" и „Новини" и е на разположение за запознаване в Центъра за административно обслужване в административната сграда на община Ловеч, ул. „Търговска" № 22.

Общественото обсъждане ще се проведе на 29 декември 2023 година (петък) от 17:30 часа в Заседателната зала на Община Ловеч, находяща се на втори етаж в административната сграда, гр. Ловеч, ул. „Търговска" №22.

Очакваме Вашите мнения, становища и предложения до 12.00 часа на 22.12.2023г. на електронна поща kmet@lovech.bg или чрез деловодството на Община Ловеч, находящо се в Център за услуги и информация на гражданите, гр. Ловеч, ул. „Търговска" №22

Виж приложенията (доклад и план-сметка) като прикачени файлове.