Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Съобщение до Светослав Д. Димитров, гр. Пловдив, Камелия Хр. Колева, гр. Ловеч и до Иван Кр. Иванов, гр. Ловеч

До: Светослав Д. Димитров

гр. Пловдив

Камелия Хр. Колева

гр. Ловеч

Иван Кр. Иванов

гр. Ловеч

На основание §4к, ал.7, изречение първо от ПЗР на ЗСПЗЗ, Ви съобщавам, че е издадена Заповед № З-1454/23.09.2020г. на Кмета на Община Ловеч, с която на наследниците на Митко Христов Личев се възстановява правото на собственост върху новообразувани имоти извън строителните граници с идентификатори №43829.209.58; №43829.209.106; №43829.209.107; №43829.248.83; №43829.248.99; 43829.248.100 в землището на с. Лисец, ЕКАТТЕ 43829, Община Ловеч.

Заинтересованите лица могат да обжалват Заповед № З-1454/23.09.2020г.  на Кмета на Община Ловеч в 14-дневен срок от получаване на съобщението, по местонахождение на имота пред Районен съд-Ловеч, по реда на АПК, чрез кмета на Община Ловеч.

За допълнителна информация : инж. Мариян Колев, тел. 068 688 210.

Приложение: Копие на Заповед № З-1454/23.09.2020г.  на Кмета на Община Ловеч.

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч