Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение на Община Ловеч

На основание чл. 122 „а", ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на Община Ловеч, за експлоатация на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Ловеч, Летница и Угърчин", изпълняващо дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС - „Депа, приемащи над 10 тона за денонощие отпадъци, или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депа за инертни отпадъци".

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 08.07.2016г. до 08.08.2016г. в:

  1. Сградата на Община Ловеч, гр. Ловеч, ул."Търговска" №22, етаж 2, стая 201 от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа;
  2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа. За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Гергана Чешмеджиева - началник на отдел КПКЗ, ИАОС, тел.: 02/940-64-26; Георги Нинов - ст. експерт, Отдел "Околна среда", Община Ловеч, тел.: 068/688 262.