Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Правила за разработване и финансиране на събития и дейности от Културния календар на Община Ловеч

Община Ловеч обявява процедура за финансиране на инициативи от Културния календар за 2023 г.

 

Община Ловеч обявява втора сесия за кандидатстване с проекти по Правила за разработване и финансиране на инициативи от Културния календар. Ще се финансират проекти по следните Направления: Направление 2 – „Фестивали;  Направление 3 - „Иновативни събития“ и Направление 4 - „Издания“.
Срокът за подаване на проектни предложения по Направление 2 – „Фестивали“ е 17.00 ч. на 16 септември 2022 г, а максималната сума, за която може да се кандидатства е 2 000 лв. Допустимо е да кандидатстват само организации, които вече са получили одобрение за финансиране на проект по Направление 1;

По Направление 3 - „Иновативни събития“ може да се кандидатства в срок до 17.00 ч. на 16 септември 2022 г, като максималният размер на финансиране е до 1000 лв. Ще бъде подкрепено реализирането на нови дейности в сферата на културата: свързани с обучение на деца по изкуства, привличането на хора в неравностойно положение и малцинствени групи към културния живот на града, поддържане на създадените традиции и запазване на народното творчество.

По Направление 4 – „Издания“, документи за кандидатстване се приемат в срок до 17.00 ч. на 16 септември 2022 г. Финансирането за стихосбирка е до 500.00 лв., а за белетристична творба – до 3000 лв.

За финансиране на събития и дейности от културния календар на Община Ловеч може да кандидатстват юридически лица, създадени със закон или с акт на орган на изпълнителната или местната власт.

По Направление 4 „Издания“ е допустимо да кандидатстват издателства, които представят ловешки писатели или важни за града издания, както и физически лица.

Документите за кандидатстване се приемат в Деловодството на Община Ловеч с кореспондент Отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“ или се изпращат по електронен път, на адрес: obshtina@lovech.bg, подписани с електронен подпис.

Необходимо е кандидатите да подадат в срок пълния пакет документи, подробно разписани в Правилата за разработване и финансиране на инициативи от Културния календар на Община Ловеч. 

Календарът на културните събития на Община Ловеч реализира и подкрепя събития, посветени на значими исторически дати, провеждането на фестивали, панаири на изкуствата и пленери, нови дейности в сферата на културата, свързани с обучение на деца по изкуства, привличане на хора в неравностойно положение и малцинствени групи към културния живот на града, поддържане на създадените традиции и запазване на народното творчество, както и важни за града издания.

 

 

Файлове:

Одобрени проекти за Културен календар на Община Ловеч за 2023 г. Направление 2, 3 и 4 Одобрени проекти за Културен календар на Община Ловеч за 2023 г. Направление 2, 3 и 4

Одобрени проекти за Културен календар на Община Ловеч за 2023 г. Направление 1 Одобрени проекти за Културен календар на Община Ловеч за 2023 г. Направление 1 "Паметни дати"

Списък на допуснатите до етап на оценка проектни предложения по Направление 1 Списък на допуснатите до етап на оценка проектни предложения по Направление 1

Списък на допуснатите до етап на оценка проектни предложения по Направление 2 Списък на допуснатите до етап на оценка проектни предложения по Направление 2

Списък на допуснатите до етап на оценка проектни предложения по Направление 3 Списък на допуснатите до етап на оценка проектни предложения по Направление 3

Списък на допуснатите до етап на оценка проектни предложения по Направление 4 Списък на допуснатите до етап на оценка проектни предложения по Направление 4

Правила за разработване и финансиране на инициативи от Културния календар на Община Ловеч Правила за разработване и финансиране на инициативи от Културния календар на Община Ловеч

Приложение 1 - Заявление за подаване на проект Приложение 1 - Заявление за подаване на проект

Приложение 2 - Формуляр за кандидатстване Приложение 2 - Формуляр за кандидатстване

Приложение 3 - Описание на проекта Приложение 3 - Описание на проекта

Приложение 4 - Бюджет Приложение 4 - Бюджет

Приложение 5 - Декларация за участие в конкурсна процедура Приложение 5 - Декларация за участие в конкурсна процедура

Приложение 6 - Декларация за съгласие на субекта на данните Приложение 6 - Декларация за съгласие на субекта на данните

Приложение 7 - Декларация Приложение 7 - Декларация

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч