Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Правила за разработване и финансиране на събития и дейности от Културния календар на Община Ловеч

Община Ловеч обяви правила за разработване и финансиране на събития и дейности от Културния си календар. Правилата определят условията, редът и критериите за включване и финансиране на събития и дейности на конкурсен принцип.

За финансиране може да кандидатстват културни институти, регистрирани по Закона за закрила и развитие на културата, читалища, регистрирани в Регистъра на народните читалища и читалищни сдружения съгласно чл. 10 от Закона за народните читалища, както  и учебни заведения от община Ловеч.

За финансиране на събитията и дейностите по Правилата кандидатите подават до кмета заявление, формуляр за кандидатстване, описание на проекта и подробен бюджет. Проектните предложения за следващата календарна година ще се приемат до 20 октомври на текущата.

Всеки кандидат може да кандидатства с един проект на стойност до 2000,00 лв. Допустимите проекти следва да се изпълняват за първи път или да имат допълващ и/или надграждащ ефект спрямо предишни проекти, финансирани от Културния календар на Община Ловеч.

Проектните предложения се оценяват от комисия, назначена от кмета, в която влизат двама представители от постоянната комисия, отговаряща за култура към  общински съвет Ловеч, трима членове от общинската администрация, включително и председателя на комисията, а при необходимост се привличат като консултанти творци и представители на културните институти, читалища и училища. Комисията класира проектите и определя кои от тях да бъдат включени и финансирани от Културния календар на общината. Културният календар се приема с решение на Общински съвет – Ловеч.

Правилата определят целите, принципите и приоритетите на Културния календар на община Ловеч. Главните приоритети са популяризиране на културното наследство, насърчаване и стимулиране създаването на привлекателни културни продукти, подкрепа за развитие на изкуствата и на любителското творчество.

Календарът на културните събития на община Ловеч реализира и подкрепя събития с местна значимост, с национално и международно значение, както и културни прояви, посветени на важни годишнини, национални, официални и традиционни празници, юбилеи на културни институти, художествени състави и личности.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж