Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Правила за разработване и финансиране на събития и дейности от Културния календар на Община Ловеч

Община Ловеч обявява нови правила за разработване и финансиране на събития и дейности от Културния календар за 2022 г.

Новите правила определят условията, реда и критериите за включване и финансиране на събития и дейности на конкурсен принцип.  За финансиране на събития и дейности от Културния календар на Община Ловеч може да кандидатстват юридически лица, създадени със закон или с акт на орган на изпълнителната или местната власт. Ще се финансират проекти по следните Направления: Направление 1 – „Паметни дати“, Направление 2 – „Фестивали“, Направление 3 – „Иновативни събития“ и Направление 4 – „Издания“, като ще бъдат обявени отделни сесии за всяко направление.

Първата сесия е по Направление 1 – „Паметни дати“ и срокът за подаване на проектни предложения е 17.00 ч. на 15 септември 2021 г, а максималната сума, за която може да се кандидатства е 3 000 лв.  Документите за кандидатстване се приемат в Деловодството на Община Ловеч с кореспондент Отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“ или се изпращат по електронен път, на адрес: obshtina@lovech.bg, подписани с електронен подпис.

Необходимо е кандидатите да подадат в срок пълния пакет документи, подробно разписани в Правилата за разработване и финансиране на инициативи от Културния календар на Община Ловеч. 

Календарът на културните събития на Община Ловеч реализира и подкрепя събития, посветени на значими исторически дати, провеждането на фестивали, панаири на изкуствата и пленери, нови дейности в сферата на културата, свързани с обучение на деца по изкуства, привличане на хора в неравностойно положение и малцинствени групи към културния живот на града, поддържане на създадените традиции и запазване на народното творчество, както и важни за града издания.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия