Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Пресцентър

Отдел  „Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол“

 

Началник отдел:

Даниела Коларова

Тел. 068 688315

Гл. експерт "Връзки с обществеността и медийна политика"

Виолета Цанкова

Тел. 068 688269

 

Отделът работи за публичност и откритост на дейността на общинската администрация и за създаването на нейния активен образ в обществото. Това става чрез информация до средствата за масово осведомяване и публикува на интернет страницата на общината актуална информация за всички предстоящи и проведени публични събития в общината, за значими решения, за дейността на общинската администрация.

Организира брифинги, пресконференции и други медийни изяви на кмета или на други представители на общинската администрация. Проучва общественото мнение за дейността на общинската администрация, като следи и анализира местните и централните медии. Освен това организира контактите на кмета с държавни органи и институции, с органи на местното самоуправление, с политически и обществени организации, с граждани и с представители на бизнеса от страната и чужбина.                  

Грижи се за протоколната дейност, свързана с провеждането на официални мероприятия, на които общината е организатор, домакин или участник.  Създава и поддържа официален протоколен списък на общината. Планира, организира и провежда политиката на Община Ловеч по международното икономическо сътрудничество  и културния обмен. Поддържа, планира и развива сътрудничеството с градовете, с които общината е в побратимени отношения, както и връзките на общината с консулските и дипломатическите представителства. Организира дейността на създадените към кмета на общината местни, секторни, консултативни или обществени съвети.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч