Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Пресцентър

Отдел  „Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол“

Началник отдел:

Виолета Георгиева Петкова

Тел. 068 688269

Работно време от 8.30 до 17.00 часа

Отделът работи за публичност и откритост на дейността на общинската администрация и за създаването на нейния активен образ в обществото. Това става чрез информация до средствата за масово осведомяване и публикува на интернет страницата на общината актуална информация за всички предстоящи и проведени публични събития в общината, за значими решения, за дейността на общинската администрация.

Организира брифинги, пресконференции и други медийни изяви на кмета или на други представители на общинската администрация. Проучва общественото мнение за дейността на общинската администрация, като следи и анализира местните и централните медии. Освен това организира контактите на кмета с държавни органи и институции, с органи на местното самоуправление, с политически и обществени организации, с граждани и с представители на бизнеса от страната и чужбина.                  

Грижи се за протоколната дейност, свързана с провеждането на официални мероприятия, на които общината е организатор, домакин или участник.  Създава и поддържа официален протоколен списък на общината. Планира, организира и провежда политиката на Община Ловеч по международното икономическо сътрудничество  и културния обмен. Поддържа, планира и развива сътрудничеството с градовете, с които общината е в побратимени отношения, както и връзките на общината с консулските и дипломатическите представителства. Организира дейността на създадените към кмета на общината местни, секторни, консултативни или обществени съвети.