Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Наредба за изменение на „Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на Община Ловеч“, приета с Решение № 229 от 25.08.2016 г. на Общински съвет – Ловеч.