Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Проект на Наредба за измен. и допълн. на Наредба за условията и реда за изхвър., събиране, транспорт., сортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпростран. отпадъци в Община Ловеч