Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проект на Наредба за измен. и допълн. на Наредба за условията и реда за изхвър., събиране, транспорт., сортиране, претоварване, оползотворяване и обезвреждане на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпростран. отпадъци в Община Ловеч