Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО В ОБЩИНА ЛОВЕЧ - НЕАКТИВНА

 

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

 

На 23.02.2018 г. на интернет страницата на Община Ловеч е публикувана покана до заинтересованите лица за участие в обществено обсъждане на Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч, насрочено за 27 март 2018 г. от 17,00 ч., със срок за приемане на предложения и становища по проекта до 26.02.2018 година

Поради допусната техническа грешка по отношение на срока за приемане на становища и предложения по проекта, с цел коректно провеждане на процедурата, оттеглям покана за обществено обсъждане изх. № 94 00-386/23.02.2018 година.

Настоящото съобщение да бъде публикувано на интернет страница на Община Ловеч и в ЦУИГ.

Уведомявам заинтересованите страни, че е изготвена  и публикувана нова покана за обществено обсъждане на Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч.

Същата е публикувана на 28.02.2018 година, заедно с проекта на наредба и мотиви, съгласно изискванията на ЗНА, на интернет страницата на Община Ловеч и в Център за услуги и информация на гражданите в административната сграда на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ет. 1.

 

 

С уважение,

 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Съгласно Заповед № 325/27.02.2018 г.

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч по строителство, архитектура,

градоустройство и екология