Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч

 

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

 

ПОКАНА

 

 

Кметът на Община Ловеч отправя покана за участие в обществено обсъждане на Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ловеч, което ще се проведе на 3 април  2018 г. от 17,00 часа в  заседателната зала на  Община  Ловеч.

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч на 28.02.2018 г. и обявен на таблото за обяви в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч .

Проектът е придружен с мотиви за приемане на Наредбата.

Предложения и становища по проекта се приемат в срок до 30.03.2018 г., 17,00 часа  в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 и на електронен адрес: obshtina@lovech.bg,

       

 

С уважение,

 

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Съгласно Заповед № 325/27.02.2018 г.

ДАНИЕЛ КОЛЕВ

Заместник-кмет на Община Ловеч по строителство, архитектура,

градоустройство и екология