Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Публични регистри на Община Ловеч

1. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА ЛОВЕЧ за периода от 2007 г. до 2023 г. /на основание чл.41, ал.4 от ЗОС/

Публичен регистър на разпоредителните сделки към 29.12.2023 г. - изтегли от ТУК 
 
2. Публичен регистър на даренията  Публичен регистър на даренията към 29.04.2024 г. - изтегли от ТУК
 
3. Публичен регистър с данни за процеса на приватизация на общински търговски дружества, обособени техни части и обекти по чл. 1, ал. 2, т.3 ЗПСК и за процеса на следприватизационен контрол, реализирани в съответствие със ЗПСК   Публичен регистър ОФПИ - изтегли от  ТУК
 
4. Регистър етажна собственост - регистър на издадените регистрационни карти по ЗУЕС към 31.12.2023 г.   Регистър етажна собственост - изтегли от ТУК

5. Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт

Регистър на административните структури  
6. Публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост на територията на Община Ловеч Регистър на сдруженията - изтегли от ТУК
7. Регистър подадени ЗИФП - ОПРР Регистър към 10.01.2019 г.- изтегли от ТУК
8. Регистър подадени ЗИФП Регистър към 01.04.2016 г. - изтегли от  ТУК
9. Публичен регистър за издадени разрешения за таксиметров превоз в Община Ловеч Регистър към 31.12.2023 г. - изтегли от ТУК
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч