Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщения

Заповед № РД 11-2661 / 10.11.2023 на Областна дирекция по безопасност на храните - Ловеч

Относно: Забранявам организирането и провеждането на пазари за всички видове домашни животни и птици, вкл. екзотични животни и птици, животински продукти, както и изложби на домашни животни и птици и екзотични животни и…

Заповед № РД-04-186 / 01.11.2023 г. на областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч

Относно: определям комисия за землищата на община Ловеч, област Ловеч със задача да ръководи сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи - пасища, мери,…

Съобщение за принудително отчуждаване на поземлени имоти и част от поземлени имоти - частна собственост по КККР на гр. Ловеч, местността "Полето"

Относно: Принудително отчуждаване на поземлени имоти и част от поземлени имоти - частна собственост за неземеделски нужди за разширение на гробищен парк "Скобелевско шосе".

На вниманието на регистрираните земеделски стопани, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

Започна приемът на заявления за участие в разпределението на свободни мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд.

ЗАПОВЕД № РД-04-147 / 26.07.2022 г. НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. ЛОВЕЧ

Относно: Определям Комисия за сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2022/2023 г. за землищата на Община Ловеч и да изготви доклад до…

СЪОБЩЕНИЕ ДО НАЕМАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОТНОСНО ГОДИШНАТА ИНФЛАЦИЯ ЗА ДЕКЕМВРИ 2021 Г. СПРЯМО ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО НАЕМАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОТНОСНО ГОДИШНАТА ИНФЛАЦИЯ ЗА ДЕКЕМВРИ 2021 Г. СПРЯМО ДЕКЕМВРИ 2020 Г.     Община Ловеч уведомява наемателите на общински нежилищни имоти,…

На вниманието на регистрираните земеделски стопани, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

Започна приемът на заявления за участие в разпределението на свободни мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд.