Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Съобщения

ЗАПОВЕД № РД-04-137-75 / 30.09.2019 Г. НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР. ЛОВЕЧ

Относно: Разпределение на масивите за ползване на земеделските земи - обработваема земя в землището на с. Абланица, ЕКАТТЕ 00028, община Ловеч, област Ловеч, съгласно сключено доброволно споразумение за стопанската 2019/2020 г.…

Заповед № РД-04-121 Ловеч / 30.07 2019 г. на областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч

Относно: определяне комисия, със задача  да ръководи сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2019/2020 г.

Заповед № РД-04-186 / 30.07.2018 г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч

Относно: Определяне на комисия за землищата на община Ловеч, която да ръководи сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018/2019 г.

На вниманието на регистрираните земеделски стопани, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

На основание чл. 37и ÷ чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 99 от Правилника за неговото прилагане, Община Ловеч Ви уведомява, че започва приемът на заявления за участие в разпределението…