Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщения

Заповед № РД-04-186 / 30.07.2018 г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч

Относно: Определяне на комисия за землищата на община Ловеч, която да ръководи сключване на споразумения между собственици и/или ползватели за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018/2019 г.

На вниманието на регистрираните земеделски стопани, собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ

На основание чл. 37и ÷ чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 99 от Правилника за неговото прилагане, Община Ловеч Ви уведомява, че започва приемът на заявления за участие в разпределението…

Заповед № 1609/08.11.2017 г. на Кмета на Община Ловеч за осигуряване на достъп до чужди поземлени имоти по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗУТ

Съобщаваме, че със Заповед № 1609/08.11.2017 г. на Кмета на Община Ловеч е осигурен по административен ред достъп до чужди поземлени имоти на ДЗЗД „АМ ХЕМУС-2016“ и Агенция „Пътна инфраструктура“, в изпълнение на Договор…