Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Решение на Общински съвет - № 68

Освобождаване от заплащането на дължими наеми, обезщетения и такси на наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти за срока на въведените ограничителни мерки по Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и съобразно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., обн. в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп. бр. 34 от 09.04.2020 г., в сила от 09.04.2020 г.