Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Специална стипендия "Акад. Димитър Мишев"

 

П Р А В И Л А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОЛУЧАТЕЛЯ НА СПЕЦИАЛНАТА СТИПЕНДИЯ „АКАДЕМИК ДИМИТЪР МИШЕВ“

 

Чл. 1. Специалната стипендията на името на акад. Димитър Мишев е учредена с Решение № 976/28.03.2019 г. на Общински съвет – Ловеч.

 

Чл. 2. Право на кандидатстване за стипендията имат ловешки ученици с постоянен и/или настоящ адрес в Община Ловеч, записани или обучаващи се като студенти редовно обучение, които не са прекъсвали образованието си в български висши училища в областта на физиката, електрониката, автоматизацията и електротехниката.

 

Чл. 3. (1) Кандидатите трябва да са постигнали:

  1. среден успех не по-нисък от отличен 5,50 от Дипломата за средно образование – за новозаписаните в І-ви курс на съответното българско висше училище;
  2. среден успех не по-нисък от много добър 5,00 от двата семестъра на изминалата академична учебна година – за студентите;

(2) Постигнатите призови места (първо, второ, трето) от проведените през годи­ната национални и/или меж­дународни форуми, в областта на физиката, астрономията, електрониката, автоматизацията и електротехниката, могат да бъдат предимство при определяне на получателя на специалната стипендия.

  

Чл. 4. (1) Получателят на Специалната стипендия „Академик Димитър Мишев“ – наричан в настоящите правила и „стипендиант“, се определя ежегодно от 5-членна комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Ловеч, в състав: председател – заместник-кмета на Община Ловеч по образование, култура, туризъм, здравеопазване и социални дейности; членове – двама представители от Общински съвет – Ловеч; един представител на Общинска администрация – Ловеч; един – учен в съответната област.

 (2) В работата си комисията се подпомага от технически сътрудник – служител от общинска администрация, определен със заповедта на Кмета на Община Ловеч.

 

Чл. 5. (1) Заседанията на комисията са редовни, ако на тях присъстват поне 3 (трима) от членовете.

(2) Комисията определя и приема чрез общо съгласие критериите за избор на получателя на стипендията.

(3) Комисията обсъжда кандидатурите и приема решения по всяка от тях с явно гласуване и обикновено мнозинство.

(4) За заседанието на комисията се съставя протокол, в който се предлага на Кмета на Община Ловеч, коя от обсъдените кандидатури да се определи за получател на Специалната стипендия „Академик Димитър Мишев“.

(5) Комисията има право да не определи получател на стипендията.

(6) Решенията на комисията са окончателни и не подлежат на обжалване.

 

Чл. 6. На основание на протокола от заседанието на комисията, Кметът на Община Ловеч със заповед определя получателя на Специалната стипендия „Академик Димитър Мишев“ за съответната година.

 

Чл. 7. В случаите по чл. 5, ал. 5, неизползваните средства за специалната стипендия в бюджета на Община Ловеч за съответната година, се планират като целеви преходен остатък в бюджета ѝ за следващата година.

 

Чл. 8. Процедурата за определяне на получателя на Специална стипендия „Академик Димитър Мишев“, ежегодно се оповестява на сайта на Община Ловеч и в местните медии в срок до 1-ви август и се провежда в периода от 1-ви до 15-ти септември.

 

Чл. 9. (1) Необходими документи за кандидатстване за стипендия:

  1. Заявление-декларация до Кмета на Община Ловеч за получаване на сти­пендията – формуляр по образец на Община Ловеч (Приложение № 1);
  2. Копие от Диплома за средно образование или Уверение от висшето училище за успеха от двата семестъра на изминалата академична учебна година;
  3. Уверение от висшето училище,  че лицето е записано за първи семестър на новата академична учебна година;
  4. Копия от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и/или международни форуми в областта на физиката, астрономията, електрониката, автоматизацията и електротехниката;
  5. Декларация за поверителност за събиране, съхраняване и обработване на лични данни от Община Ловеч – формуляр по образец на Община Ловеч, който се попълва от лицето при подаване на документите.

(2) Срокът за подаване на документите в Община Ловеч е всеки работен ден от 1-ви до 31-ви август на всяка година.

(3) Документите се подават  лично или от упълномощен за това представител в деловодството, в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, 5500 гр. Ловеч.

 

Чл. 10. (1) Стипендията се отпуска от 1-ви октомври и се изплаща на две равни части по банков път по сметка на стипендианта.

  1. За получаване на втората част от сумата, стипендианта представя заявление-декларация до Кмета на Община Ловеч (Приложение № 2), с приложено Уверение от висшето училище за успеха от първия семестър за съответната академична учебна година.

 

Чл. 11. (1) Изплащането на стипендията се преустановя­ва, в случай на промяна в обстоятелствата и условията, при които стипендията е предоставена.

(2) Стипендианта се задължава своевременно и писмено да уведоми Кмета на Община Ловеч за спиране изплащането на стипендията, в случай на промяна в обстоятелствата и условията, свързани с образованието му, при които стипендията е предоставена.

 

Чл. 12. Процедурата за определяне на получатели на Специална стипендия „Академик Димитър Мишев“ се администрира от отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм” на дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм” в Община Ловеч, в който се води регистър на кандидатите и на получилите право на Специална стипендия „Академик Димитър Мишев“ (Приложение № 3).

 

 Чл. 13. Статутът, правилата и формулярът за кандидатстване се изтеглят от сайта на Община Ловеч, меню „Дейности“, подменю „Образование“, подменю „Специална стипендия „Академик Димитър Мишев“.

 

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

§ 1. Правилата за провеждане на процедура за определяне на получателя на Специалната стипендия „Академик Димитър Мишев“ в Община Ловеч се утвърждават от Кмета на Община Ловеч на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на Решение № 976/28.03.2019 г. на Общински съвет – Ловеч и влизат в сила след утвърждаването им.

§ 2. Първото провеждане на процедурата е за 2019 година.

§ 3. Контролът по изпълнението на Правилата се осъществява от Кмета на Общината и/или определени от него лица.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч