Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Покана за избор на членове на съвета на децата към ДАЗД

 

 

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

 

ПОКАНА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДЕЦАТА КЪМ ДАЗД

 

 

На основание чл. 9, от „Процедура за избор на членове на Съвета на децата“, утвърдена от Председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД),

 

ОБЯВЯВАМ

 

начало на процедура за избор на членове на Съвета на децата в Община Ловеч.

На интернет страницата на Община Ловеч е публикувана „Процедура за избор на членове на Съвета на децата“ с Приложения 1, 2, и 3  във формат PDF, имащи отношение към прилагане на процедура на общинско ниво и във формат Word само Приложения 1 и 2 с възможност за попълване.

Съгласно чл. 10 от процедурата, кандидатите за членове на Съвета на децата изпращат документи за кандидатстване до 24 май на съответната календарна година.

Попълнените формуляри за кандидатстване и мотивационни писма могат да се подават в Център за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ №22 или по електронен път на електронен адрес : ivan.ivanov@lovech.bg.

За координиране на избора на общинско ниво е определен Иван Иванов – главен експерт „Младежки дейности и спорт“ в общинска администрация: сл. тел.: 068 688370; мобилен тел.: 0878 770260.

 

С уважение,

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч