Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Сдружение клуб по ориентиране

СдÑÑжение клÑб по оÑиенÑиÑане

Сдружение клуб по ориентиране - Ловеч е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, лицензирано през 2003 г. Предмет на дейност на сдружението е популяризиране на спорта ориентиране; възпитание и изграждане на навици и умения на подрастващото поколение в любов и опазване на природата, формиране на екологична култура и активна гражданска позиция. Председател на сдружението е Михаил Масарлов.

 

ЗА КОНТАКТ: 
Адрес: 5500 Ловеч, пл. "Тодор Кирков", Младежки дом
Етаж 2, Стая 18
GSM: 0878 63 95 28, E-mail: skolovech@gmail.com
URL: http://www.sko-lovech.atspace.com

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия