Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Стипендии на деца с изявени дарби по Правила на Община Ловеч

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ


ПРАВИЛА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

РАЗДЕЛ І

Общи положения

 

1. С тези Правила се определят условията и редът за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби, обучаващи се в детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на община Ловеч. Правилата са съобразени с разпоредбите на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарби, приета с Постановление на Министерския съвет № 298/17.12.2003 година.

2. Специалната закрила на децата с изявени дарби е система от мерки за гарантиране развитието на дарбите на децата, чрез осигуряване на финансово подпомагане и възможности за изява.

3. Специалната закрила се предоставя с цел насърчаване на творческите заложби и потребности на децата.

4. Право на специална закрила има всяко дете с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта, посещаващо детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на община Ловеч в дневна или индивидуална форма на обучение до завършване на средно образование.

5. Специална закрила, съгласно тези Правила се осъществява от Кмета на Общината.

 

РАЗДЕЛ ІІ

Мерки за закрила на децата с изявени дарби

 

6.1. Насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби се осъществява чрез стипендия. Мярката се осъществява след индивидуално класиране на първо, второ или трето място на национални или международни конкурси, олимпиади или състезания, включени в Общинската програма с мерки за подпомагане на деца и ученици с изявени дарби (Приложение № 4).

6.2. Мярката по т. 6.1 се осъществява чрез едногодишна стипендия в размер на 60 лева, месечно.

7. Стипендията по т. 6 се отпуска на деца в предучилищна възраст и ученици от Ӏ до ХӀӀ клас от общинските детски градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на общината, които през съответната календарна година са класирани индивидуално на първо, второ или трето място на национални или международни изяви, включени в Общинската програма с мерки за подпомагане на деца и ученици с изявени дарби.

8. Финансовото подпомагане по т. 6 се осигурява и в случаите, когато възрастовата група не се подпомага със стипендия, съгласно разпоредбите на Наредбата, приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 година.

 

 

РАЗДЕЛ ІІІ

Условия и ред за предоставяне на специална закрила на деца с изявени дарби

 

9. Комплектът документи, с който се кандидатства за подпомагане на дете с изявени дарби, се подава до Кмета на Община Ловеч.

10.1. Подпомагането на деца с изявени дарби се предоставя по искане на детето, или на негов родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето.

10.2. Искането по т. 10.1. е по образец съгласно Приложение № 1 и задължително се мотивира.

11.1. За предоставяне на стипендия по т. 6 за подпомагане на децата с изявени дарби се представят следните документи:

а) Искане за предоставяне на специална закрила съгласно т. 10.2.;

б) Документ, удостоверяващ, че детето е класирано индивидуално на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание през съответната година, включени в Общинската програма с мерки за подпомагане на деца с изявени дарби;

в) Декларация за поверителност за събиране, съхраняване и обработване на лични данни от Община Ловеч (Приложение № 2 на Община Ловеч);

г) Декларация за поверителност от родител/настойник/попечител на лице под 18 години за събиране, съхраняване и  обработване на лични данни от Община Ловеч/Звена на бюджетна издръжка в Община Ловеч (Приложение № 5 на Община Ловеч).

11.2. При подаване на документите по т. 11.1. се предоставя и Удостоверение за раждане или лична карта на детето за проверка на личните данни, попълнени в искането;

11.3. Информацията за обучението на детето в дневна или индивидуална форма на обучение, в съответните: детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие на територията на Общината, се установява по служебен път;

11.4. Когато детето отговаря на условията за получаване и на друг вид стипендия съгласно закон или акт на Министерския съвет, се попълва декларация Приложение № 2, че ще получава само стипендията според тези Правила.

12.1. Стипендията се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването ѝ и се изплаща по банков път по сметка на лицето, подало искането;

12.2. Стипендията е в размер на 60 лева, за период от 12 месеца;

12.3. Децата губят правото си на стипендия, когато:

а) преустановят обучението си;

б) прекъснат или повторят учебната година с изключение на повтарящите поради болест;

в) имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет, съгласно вътрешните Правилници на съответното училище или детска градина – до заличаване на наказанието;

г) в случай на установяване на спрени състезателни права на спортиста.

12.4. Директорите на училища и детски градини своевременно, в писмен вид уведомяват Кмета на Общината при настъпване на събитие по т. 12.3.;

12.5. Искането за стипендия се подава в срок до 3 (три) месеца от възникване на основанието за предоставяне на стипендия.

13.1. При предоставянето на закрила по тези Правила, кметът на Общината се подпомага от експертно-консултативна комисия, назначена с негова заповед и работеща по реда съгласно разпоредбите на тези Правила. Същата комисия, по същия ред, разглежда и документите на децата, кандидатстващи за подпомагане по Наредбата, приета с ПМС № 298/17.12.2003 година.

13.2. Комисията се свиква на заседания от председателя, който организира и ръководи провеждането им.

13.3. Заседанията на комисията са легитимни, когато присъстват ¾ от  членовете.

13.4.  Комисията заседава в едномесечен срок след постъпване на искането по т.10.2.

13.5. За всяко заседание комисията изготвя протокол. Отказите за подпомагане се мотивират.

13.6. Решенията се взимат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

13.7. Решенията се вписват в протокол, който се подписва от председателя, секретаря и членовете на комисията.

13.8. При необходимост, по преценка на председателя, в работата на комисията могат да вземат участие и външни експерти.

13.9. Председателят, секретарят и членовете на комисията не могат да участват във взимането на решения, отнасящи се до предоставяне на закрила на деца, които са в родствена връзка с тях.

13.10. Протоколите от заседанията на комисията (в оригинал) се съхраняват в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“ на Община Ловеч.

13.11. Въз основа на протоколите от заседанията се води Дневник за записване на деца с изявени дарби, на които е предоставена специална закрила съгласно Приложение № 3.

13.12. Съгласно взетите решения по т. 13.6. комисията подготвя проект на заповед на Кмета на Община Ловеч за предоставяне на специална закрила на деца с изявени дарби или писмо за отказ до лицата подали искането.

14. За подпомагане на дете с изявени дарби в областта на науката, изкуството или спорта по тези Правила, може да се кандидатства веднъж в рамките на една календарна година.

15. Необходимите средства по тези Правила се осигуряват от бюджета на Община Ловеч.

16. Стипендиите по настоящите Правила се отпускат до изчерпване на предвидените за съответната година средства от общинския бюджет.

 

Допълнителни разпоредби

 

§ 1. „Дете с изявени дарби” е дете, което е показало трайни способности и постижения в областта на науката, изкуството или спорта, надвишаващи постиженията на неговите връстници.

§ 2. Според смисъла на тези Правила „дете” е всяко дете/ученик, което е посещавало по време на изявата детска градина, училище или център за подкрепа на личностното развитие на територията на Община Ловеч до завършване на средно образование.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

§ 1. Правилата за подпомагане на деца и ученици с изявени дарби в Община Ловеч се утвърждават от Кмета на Община Ловеч на основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 5 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5а, чл. 6, т. 3, чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за закрила на детето, чл. 5, т. 2 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с постановление на Министерския съвет № 298/17.12.2003 година.

§ 2. Правилата влизат в сила след утвърждаването им със Заповед от Кмета на Община Ловеч.

§ 3. Контролът по изпълнението на тези Правила се осъществява от Кмета на Общината и/или определени от него лица.

 

 

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч