Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ЗАПОВЕД № РД-12-81 /15.02.2016 г. за изменение на ЗАПОВЕД РД – 12-14 / 19.01.2016 г.

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – постоянно затревени площи, в землището на с. Горно Павликене, ЕКАТТЕ 16883, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г. - изменение на Заповед РД – 12-14 / 19.01.2016 г. в частта за ОПФ.