Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Свободни работни места

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността главен експерт „Хидротехническа инфраструктура и геозащитни съоръжения“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

Относно: конкурс за длъжността главен експерт „Хидротехническа инфраструктура и геозащитни съоръжения“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“.

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Международни, културни и икономически отношения“ в отдел „Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол“

Относно: вакантна длъжност Младши експерт „Международни, културни и икономически отношения“.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ТРИМА (ТРИ БРОЯ) ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЕКО“ ЕАД

    На основание Решение № 313/25.02.2021 г. на Общински съвет – Ловеч, допълнено с Решение № 342/08.04.2021 г. на Общински съвет – Ловеч за откриване на конкурсна процедура за членове на Съвета на директорите на „ЕКО“…