Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Търгове и конкурси

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от една стопанска година - 2021/2022 година

Публичните търгове ще се проведат в „Барокова къща”, находяща се в гр. Ловеч, ул. „Търговска” № 29 – партерен етаж, зала в ляво.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на поземлен имот с площ 142590 кв.м., НТП: нива, находящ се в местността „Ветрен” по КККР на с. Радювене, община Ловеч

Публичният търг ще се проведе на 08.09.2021 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч.

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот-публична общинска собственост – водоем, съставляващ поземлен имот с идентификатор 20420.219.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Деветаки

Търгът е насрочен да се проведе на 24.03.2021 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация.