Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Търгове и конкурси

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот с идентификатор 43952.558.1317 по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, гр.Ловеч, община Ловеч

О Б Щ И Н А     Л О В Е Ч     О Б Я В Л Е Н ИЕ     На основание Заповед № З-1161/29.07.2019 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решения №№ 432/23.05.2017 г. и 1034/27.06.2019 г. на Общински съвет-Ловеч, ще се проведе на 19.08.2019…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 25 (двадесет и пет) стопански години на поземлен имот, находящ се в местността „Адъта” по КККР на с. Казачево, община Ловеч

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание Заповед № З-618/23.04.2019 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решение № 966/28.03.2019 г. на Общински съвет – Ловеч, на 14.05.2019 г. от 11:00 часа в стая 341 в сградата на общинската…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот в местността „Над български гробиˮ по КККР на с. Лешница, община Ловеч

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание Заповед № З-617/23.04.2019 г.  на Кмета на Община Ловеч, на 14.05.2019 г. от 10:00 часа в стая 341 в сградата на Общинската администрация ще се проведе публичен търг с тайно наддаване…

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот с идентификатор 43952.558.801 в местност "Синан тепе" гр. Ловеч

На основание Заповед №1071/27.07.2018 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №766/26.06.2018 г.на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 24.08.2018 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване…

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот с идентификатор 43952.558.1400 в местност "Синан тепе" гр. Ловеч

На основание Заповед №1070/27.07.2018 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №767/26.06.2018 г.на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 24.08.2018 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване…

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда, находящ се в сграда №3 (партера на осем етажен ЖБ "Зора")

На основание Заповед №1069/27.07.2018 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №765/26.06.2018 г.на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 24.08.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване…