Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Търгове и конкурси

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под аренда за срок от 25 (двадесет и пет) стопански години на поземлен имот, находящ се в местността „Адъта” по КККР на с. Казачево, община Ловеч

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание Заповед № З-618/23.04.2019 г. на Кмета на Община Ловеч, в изпълнение на Решение № 966/28.03.2019 г. на Общински съвет – Ловеч, на 14.05.2019 г. от 11:00 часа в стая 341 в сградата на общинската…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот в местността „Над български гробиˮ по КККР на с. Лешница, община Ловеч

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание Заповед № З-617/23.04.2019 г.  на Кмета на Община Ловеч, на 14.05.2019 г. от 10:00 часа в стая 341 в сградата на Общинската администрация ще се проведе публичен търг с тайно наддаване…

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот с идентификатор 43952.558.801 в местност "Синан тепе" гр. Ловеч

На основание Заповед №1071/27.07.2018 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №766/26.06.2018 г.на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 24.08.2018 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване…

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: новообразуван имот с идентификатор 43952.558.1400 в местност "Синан тепе" гр. Ловеч

На основание Заповед №1070/27.07.2018 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №767/26.06.2018 г.на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 24.08.2018 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване…

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда, находящ се в сграда №3 (партера на осем етажен ЖБ "Зора")

На основание Заповед №1069/27.07.2018 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №765/26.06.2018 г.на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 24.08.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване…

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда

На основание Заповед №603/26.04.2018 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №603/30.11.2017 г. на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 17.05.2018 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване…

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти-частна общинска собственост

На основание Заповеди №№ 604/26.04.2018 г., 605/26.04.2018 г., 606/26.04.2018 г., 607/26.04.2018 г., 608/26.04.2018 г., 609/26.04.2018 г., 610/26.04.2018 г. и 611/26.04.2018 г.  на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №501/12.09.2017 г. на Общински съвет - Ловеч, в заседателната…

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда

На основание Заповед №602/26.04.2018 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №602/30.11.2017 г. на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 17.05.2018 г. от 09:30 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване…