Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Търгове и конкурси

Публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти-частна общинска собственост

На основание Заповеди №№ 604/26.04.2018 г., 605/26.04.2018 г., 606/26.04.2018 г., 607/26.04.2018 г., 608/26.04.2018 г., 609/26.04.2018 г., 610/26.04.2018 г. и 611/26.04.2018 г.  на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №501/12.09.2017 г. на Общински съвет - Ловеч, в заседателната…

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда

На основание Заповед №602/26.04.2018 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение №602/30.11.2017 г. на Общински съвет - Ловеч, ще се проведе на 17.05.2018 г. от 09:30 часа в заседателната зала на Община Ловеч публичен търг с тайно наддаване…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот-публична общинска собственост – язовир ”Прелом”

Със заповед №601/26.04.2018 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 16.05.2018 г. от 15:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имот-публична общинска собственост – язовир „Полето”

Със заповед №600/26.04.2018 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 16.05.2018 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10…

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот: Заведение за обществено хранене

             Със заповед №599/26.04.2018 г. на кмета на Община Ловеч е насрочен да се проведе на 16.05.2018 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация публичен търг с тайно наддаване за отдаване…

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект № 6, попадащ в общински горски имот с идентификатор 34093.122.14 по кадастралната карта на с. Йоглав, Община Ловеч

На основание Заповед № 1189/23.08.2017 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение № 407/27.04.2017 г. на Общински съвет – Ловеч и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 112,  ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1,…

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект № 2, попадащ в общински горски имот с идентификатор 43829.224.6 по кадастралната карта на с. Лисец, Община Ловеч

На основание Заповед № 1190/23.08.2017 г. на Кмета на Община Ловеч в изпълнение на  Решение № 407/27.04.2017 г. на Общински съвет – Ловеч и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 112,  ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1,…

Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от ОПФ в землищата на Община Ловеч за срок от една стопанска година - 2017/2018 година.

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч   О Б Я В Л Е Н И Е   На основание Заповед № 1100/02.08.2017 г. на Кмета на Община Ловеч, ще се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища и ливади от ОПФ в землищата…

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект № 7, попадащ в общински горски имот с идентификатор 35198.65.6 по кадастралната карта на с. Казачево, Община Ловеч

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект № 7, попадащ в общински горски имот с идентификатор 35198.65.6 по кадастралната карта на с. Казачево, Община Ловеч.

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект № 6, попадащ в общински горски имот с идентификатор 34093.122.14 по кадастралната карта на с. Йоглав, Община Ловеч

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект № 6, попадащ в общински горски имот с идентификатор 34093.122.14 по кадастралната карта на с. Йоглав, Община Ловеч.