Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Търговия, туризъм, транспорт

1442 – ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, ВПИСАНИ В РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 4, АЛ. 1 И В УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, Дирекция „Икономическа политика и бюджет“.

1229 – ЗА ВПИСВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И/ИЛИ ВОДАЧИ В СПИСЪКА/СПИСЪЦИТЕ КЪМ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, Дирекция „Икономическа политика и бюджет“.

ЖТ_02 Издаване на пропуск за деня за преминаване на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на град Ловеч

Правно основание: Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч.

ИП _09 Потвърждаване на категорията на места за настаняване по чл. 133, ал. 3, определени по чл. 123, ал. 2, т. 1, 2, 3, и 4 от Закона за туризма – места за настаняване клас „Б“

Характеристика: Услуга. ИП_09., с код 4053, се извършва в Община Ловеч, отдел „Икономически дейности и бюджет“.

ИП _09 Потвърждаване на категорията на места за настаняване по чл. 133, ал. 3, определени по чл. 123, ал. 2, т. 5, 6, 7, 8 и 9 от Закона за туризма – места за настаняване клас „Б“

Характеристика: Услуга. ИП_09., с код 4054, се извършва в Община Ловеч, отдел „Икономически дейности и бюджет“.

ИП _09 Потвърждаване на категорията на места за настаняване, по чл. 133, ал. 3, определени по чл. 123, ал. 1 от Закона за туризма - места за настаняване клас „А“

Характеристика: Услуга ИП_09., с код 4052, се извършва в Община Ловеч, отдел „Икономически дейности и бюджет“.

ИП _10 Потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване), определени по чл. 124 от Закона за туризма

Характеристика: Услуга ИП _10 се извършва в Община Ловеч, отдел „Икономически дейности и бюджет“.