Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Търговия, туризъм, транспорт

1.ИП_01 Издаване на разрешение за таксиметров превоз

Нормативно основание: чл. 24, ал. 1 от НАРЕДБА № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, издадена от министъра на транспорта на основание чл. 12а, ал. 5 ат Закона за автомобилните превози и чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните…

3.ИП_08 Издаване на пропуск за паркиране на места, определени със заповед на кмета на Община Ловеч, на автомобили на служители на общината и нейните звена, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници

Нормативно основание: Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

6.ЖТ_02 Издаване на пропуск за деня за преминаване на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на град Ловеч

Правно основание: Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

ИП _10 Потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване), определени по чл. 124 от Закона за туризма

Характеристика: Услуга. ИП _10. се извършва в Община Ловеч, отдел „Икономически дейности и бюджет“. Целта на процедурата е потвърждаване на категорията на туристически обекти по чл. 124 от Закона за туризма, извършване…

ИП _09 Потвърждаване на категорията на места за настаняване, по чл. 133, ал. 3, определени по чл. 123, ал. 1 от Закона за туризма - места за настаняване клас „А“

Характеристика: Услуга ИП_09., с код 4052, се извършва в Община Ловеч, отдел „Икономически дейности и бюджет“. Целта на процедурата е потвърждаване на категорията на туристически обекти по чл. 123, ал. 1 от Закона за туризма,…

ИП _09 Потвърждаване на категорията на места за настаняване по чл. 133, ал. 3, определени по чл. 123, ал. 2, т. 1, 2, 3, и 4 от Закона за туризма – места за настаняване клас „Б“

Характеристика: Услуга. ИП_09., с код 4053, се извършва в Община Ловеч, отдел „Икономически дейности и бюджет“. Целта на процедурата е потвърждаване на категорията на туристически обекти по чл. 123, ал. 2, т. 1, 2, 3, и 4 от Закона…

ИП _09 Потвърждаване на категорията на места за настаняване по чл. 133, ал. 3, определени по чл. 123, ал. 2, т. 5, 6, 7, 8 и 9 от Закона за туризма – места за настаняване клас „Б“

Характеристика: Услуга. ИП_09., с код 4054, се извършва в Община Ловеч, отдел „Икономически дейности и бюджет“. Целта на процедурата е потвърждаване на категорията на туристически обекти по чл. 123, ал. 2, т. 5, 6, 7, 8 и 9 от Закона…