Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Телефонен указател

Структурни звена и длъжностни наименования

Име и фамилия

фиксирани телефони

ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

Кмет

Страцимир Петков

068 688222

068 601260

Мл. експерт "Административно обслужване и деловодство" 

Биляна Стоянова

068 688222

068 601260

факс

068 601261

Заместник-кмет по общинска собственост, икономическа политика, финанси и местни приходи Цветелин Винчев

068 688234

068 601280

Заместник-кмет по строителство, архитектура, градоустройство и екология

 

068 688245

068 601372

Заместник-кмет по образование, култура, туризъм, здравеопазване и социални дейности

д-р Алдин Начков

068 688260

068 603202

Мл. експерт "Административно обслужване и деловодство" 

Невена Влаева

068 688244

068 601270

Секретар

 

068 688255

068 601370

Гл. специалист "Административно обслужване и деловодство" 

Катя Николова

068 688256

Главен архитект

арх. Ралица Маринова

068 688277

068 601271

Гл. специалист ЗРКИ

Велислава Василева

068 688311

Звено "Вътрешен одит"

Ръководител звено "Вътрешен одит"

Бонка Вашева

068 688232

068 601295

Главен вътрешен одитор

Камелия Иванчева

068 688232

068 601295

Старши вътрешен одитор  

068 688232

068 601295

Отдел "Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол"

Началник отдел

Даниела Коларова

068 688315

Гл. експерт "Връзки с обществеността и медийна политика"

Виолета Цанкова

068 688269

Юрисконсулт

Мирослава Недялкова

068 688385

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ :

Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"

Директор  

инж.Тони Паричев

068 688224

068 601258

Гл. експерт "Преглед и подготовка на административната документация" Данча Пенчева

068 688281

068 601262

Гл. експерт "Административно обслужване и местно самоуправление"

Дарина Атанасова

068 688377

068 601264

Гл. експерт "Човешки ресурси" 

Стела Дончева

068 688283

Гл. експерт "Човешки ресурси" 

Весела Тутекова

068 688283

Гл. експерт "Инф.осигуряване, техологии и инф.сигурност" Емил Методиев 068 688202
Гл. експерт "Инф.осигуряване, техологии и инф.сигурност" Васил Вълков

068 688220

068 601305

Гл. юрисконсулт 

Доротея Костадинова

068 688385

Юрисконсулт 

Тони Тодоров

068 688385

Гл. експерт "ПАД"

 

068 688290

Гл. експерт "Човешки ресурси"

Магдалена Мишева 068 688283

Гл. експерт "Човешки ресурси и ЗБУТ"

Лидия Данаилова

068 688283

Ст. експерт "Административно обслужване и деловодство" 

Павлина Шишкова

068 688262

Ст. експерт "Административно обслужване и деловодство"

Иваничка Симеонова 068 688240

Мл. експерт "Административно обслужване и деловодство"

Иваничка Лазарова 068 688384

Мл. експерт "Инф.осигуряване, техологии и инф.сигурност"

Станислав Петков

068 688220

068 601305

Мл. експерт "Административно обслужване и деловодство" Симона Стоянова-Тодорова 068 688383

Гл. спец. "Административно обслужване и деловодство"

Елка Тодорова 068 688383

Гл. спец. "Административно обслужване, деловодство и архив"

Тинка Кочева 068 688290
Гл. специалист "Административно обслужване и деловодство"  Малинка Ябукарска 068 688375
Специалист "Административно обслужване и деловодство"  Анита Георгиева 068 688382

 

Отдел "Административно осигуряване на Общински съвет"

Началник отдел

Елена Пиронкова

068 688289

Ст. експерт "Административно осигуряване на общинския съвет"

Ирена Минчева

068 688289

Мл. експерт "Административно осигуряване на общинския съвет"

Миглена Тодорова

068 688266

068 601266

 

Отдел  "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Началник отдел

Ива Гетова

068 688282

068 601263

Гл. експерт "Гражд. регистрация и админ. обслужване"

Валентина Цвяткова

068 688275

Гл. специалист "Административно обслужване и гражд. състояние"

Даниела Христова

068 688284

Гл. специалист "Административно обслужване и гражд. състояние"

Венета Цанова

068 688286

Мл. експерт "Гражд .регистрация и админ. обслужване" Сергей Кривошиев 068 688286

Гл. специалист "Гражданско състояние"

Вержиния Стойкова

 

Гл. специалист АО

Первис Юсеинов  

Гл. специалист АО Владиня

Даринка Димитрова

06925 2232

Гл. специалист АО Горан

 

06923 2233

Гл. специалист АО Деветаки

 

06924 1275

Гл. специалист АО Казачево

Павлина Панова

06924 3320

Гл. специалист АО Дренов

Даринка Димитрова

06918 2322

Гл. специалист АО Йоглав

 

06924 1363

Гл. специалист АО Умаревци

Десислава Венкова

06927 2231

Гл. специалист АО Пресяка

Петя Ганева

06924 2320

Гл. специалист АО Смочан

Веселка Иванова

06915 2222

Гл. специалист АО Хлевене

Юлия Мустафова 06924 0323

Гл. специалист "Административен контрол"

Симеон Симеонов

0890303606

 

Отдел "Счетоводен"

Началник отдел

Дария Иванова

068 688252

068 601285

Ст. счетоводител

Милена Пейкова

068 688288

Ст. счетоводител

Иваничка Енчева

068 688259

Ст. счетоводител

Миглена Стефанова

068 688259

Ст. счетоводител

Светлана Хубавенкова

068 688254

Ст. счетоводител 

Любомира Величкова

068 688247

Ст. счетоводител

Йордан Гачевски

068 688250

Ст. счетоводител Бисерка Христова 068 688253
Счетоводител Габриела Арсова 068 688250
Счетоводител Хюлия Мехмедова 068 688247
Счетоводител Катерина Радева 068 688288

Мл. експерт "Материално-техническа база"

Петя Александрова

068 688313

Касиер

Нели Чикова

068 688257

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА  АДМИНИСТРАЦИЯ:

Дирекция "Местни приходи"

Директор

Христо Тотев

068 688301

Гл. експерт "Контрол неданъчни приходи"

Наталия Ангелова

068 688302

Гл. експерт "Местни приходи"

Росица Конова

068 688309

Ст. експерт "Събиране приходи по бюджета" Поля Цанова 068 688303

Мл. експерт "Местни приходи"

Михаела Митева

068 688309

Счетоводител

Венцислав Ненов 068 688307

Инспектор МДТ

Павлина Евтимова 068 688308

Инспектор МДТ

Милтен Чолаков 068 688308

Инспектор МДТ

Зюлфие Кара 068 688310

Инспектор МДТ

Биляна Матева

068 688310

Инспектор МДТ

Анита Илиева 068 688303

Гл. специалист "Местни приходи"

Веселка Найденова 068 688316

Гл. специалист "Данъчни приходи"

Диана Недкова

068 688305

Гл. специалист "Данъчни приходи"

 

068 688305

Гл. специалист "Данъчни приходи"

Детелин Димитров

068 688305

Ст. инспектор "КСПОБ"

Димитър И. Димитров 068 688302
Инспектор "КСПОБ" Ирена Арсова  

 

Дирекция "Икономическа политика и бюджет"

Директор

Найден Вълчев

068 688242

068 601282

Отдел "Икономически дейности и бюджет"

Началник отдел

Десислава Иванова

068 688216

Гл. експерт "Финанси и бюджет"

Надя Станчева

068 688226

Гл. експерт "Вътрешно финансов контрол"

София Топалова

068 688296

Гл. експерт"Финанси и бюджет"

Стефка Заекова

068 688296

Гл. експерт "Капиталови разходи"

Искра Цанкова

068 688226

Мл. експерт "Икономическа политика и бюджет"

Емилия Иванова

068 688249

Мл. експерт "Финанси и бюджет"

Силвия Христова 068 688249
Мл. експерт "Финанси и бюджет"

Християна Нанкова

068 688322

Отдел "Общинска собственост"

Началник отдел

Иваничка Хр. Иванова

068 688323

068 601283

Гл. експерт "Общинска собственост"

 

068 688237

Гл. експерт "Общинска собственост"

Ценко Карабов

068 688264

Гл. експерт "Общинска собственост"

Мадлена Иванова 068 688332

Ст. експерт "Гори, селскост. политика и земеделие"

Таня К. Иванова

068 688228

Ст. експерт "Гори, селскост. политика и земеделие"

Митко Митев

068 688225

Мл. експерт РОС Цветослава Цвяткова 068 688336

Юрисконсулт

Юлия Петрова

068 688336

Гл. специалист "Общински имоти"

Кристина Стойкова

068 688228

Специалист "Жилищно настаняване"

Симона Маринова

068 688238

Гл. специалист "Общинска собственост и приватизация"

Венелина Плугова

068 688264

Отдел "Разходване на средства и контрол"

Началник отдел

Таня М. Иванова

068 688206

Гл. експерт "Обществени поръчки"

Пламена Попска

068 688203

Ст. експерт "Обществени поръчки"

Момчил Луловски 068 688280

Ст. експерт "Обществени поръчки"

Теодора Вълчева 068 688251

Гл. юрисконсулт

Христо Христов

068 688280

Ст. експерт "Обществени поръчки"

Лилия Попова

068 688251

Ст. експерт "Обществени поръчки"

  068 688203

 

Дирекция "Техническа инфраструктура и околна среда"

Директор

Ина Димитрова

068 688278

Гл. експерт "Пътна инфраструктура"

 

 

Гл. експерт "В и К инфраструктура"

Юлия Тотева

068 688270

Гл. експерт "Линейна инфраструктура и енергийна ефективност"

Михаил Вълчев

068 688267

Гл. експерт ХТИ и ГС

  068 688372

Гл. експерт "Околна среда"

 

068 688205

Специалист "Зелена система"

Владимира Петкова 068 688300

Мл. експерт "Технически архив"

Лилия Любенова 068 688325

Гл. специалист "Инвестиционно проектиране"

Стела Добрева

068 688298

Мл. експерт  "Сгради и съоръжения" Емилия Маринова

068 688267

Специалист "Техническа инфраструктура"

Цветослава М. Цвяткова

068 688270
Мл. експерт "Административно-техническо осигуряване ТИОС" Ралица Генова 068 688205

 

Дирекция "Устройство на територията"

Директор

  068 688391

Гл. експерт "Устройствено планиране и инвестиционно проектиране"

Виктория Нинова

068 688205

Гл. експерт "Регулация и вертикална планировка"

 Иваничка Каменова

068 688210

Мл. експерт "Контрол на строителството"

Петя Йонкова 068 688272

Гл. експерт "Геодезия"

Мартин Добревски 068 688268

Гл. специалист "Инвестиционно проектиране"

Величка Петрова 068 688263

Гл. специалист "Устройствено планиране и инвестиционно проектиране"

Светла Гъркова 068 688265

Гл. специалист "Инвестиционно проектиране"

Юлка Иванова

068 688263

Мл. експерт "Регулация и вертикална планировка"

Цветан Т. Тодоров 068 688321
Специалист "Контрол на строителството" Петър Петков 068 688272
Специалист "Контрол на строителството" Калинка Кочева 068 688268

 

Дирекция "Образование, здравеопазване, култура и туризъм"

Директор

д-р Димитър Г. Димитров

068 688200

Отдел "Образование, култура, вероизповедания, туризъм"

Началник отдел

 

068 688291

068 601361

Гл. експерт "Средно образование"

Пламен Митев

068 688293

Гл. експерт "Образователна интеграция и предучилищно образование"

Дарина Топалова

068 688243

Гл. експерт "Културно наследство и културни институти"

 

068 688299

Гл. експерт "Туризъм"

Събина Миленска-Иванова

068 688246

Гл. експерт "Туристически маркетинг"

Пламен Йотов

068 688246

Мл. експерт "Култура"

Албена Дунчева

068 688292

Мл. експерт "Рекламно-туристически дейности"

Станислав Стойчев

068 688295

Мл. експерт "Читалища, художествена самодейност и вероизповедания"

Деница Захариева 068 688299

Отдел "Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт"

Началник отдел

Валерия Баръмова

068 688389

Гл. експерт "Медико-социални дейности"

Катя Колева-Михайлова

068 688230

Гл. експерт "Стопански и финансов контрол"

Геновева Бързашка

068 688367

Гл. експерт "Младежки дейности и спорт"

Иван Т. Иванов

068 688370

Ст. експерт "Заетост и социално включване"

Даниела Даскалова

068 688227

Секретар на МКБППМН

Даниела Данова-Стоянова

068 688297

Здравен медиатор

Наргис Михайлова

068 688367

Ст. експерт "Социални дейности"

Надежда Лазарова

068 688230

Мл. експерт "Социални дейности" Даниел Лазаров 068 688370
Главен счетоводител Мирослава Танова

068 688231

Ст. счетоводител

Дафинка Данева 068 688231

Ст. счетоводител

Росица Христова

068 688235

Гл. специалист ЧР и ТРЗ

Силвия Ненчева-Димитрова 068 688235
Ст. експерт "Организация и контрол на храненето" Поля Цанкова 068 688236

Ст. експерт "Касови операции и документация"

Ирена Маринова 068 688236

 

Дирекция "Проекти, програми и инвестиции"

Директор инж. Петър Деков

068 688248

Отдел "Стратегическо планиране и програмиране"

Началник отдел

Нора Петкова 068 688217

Гл. експерт "Подготовка на проектни предложения"

Десислава Йорданова

068 688229

Гл. юрисконсулт

Лилия Пелова

068 688229

Гл. експерт "Стратегическо планиране и програмиране"

Марияна Маринова

068 688276

Гл. експерт "Техническо проектиране и програмиране"

 

068 688229

Гл. експерт "Подготовка и публичност на проекти"

Деница Мичева

068 688201

Отдел "Мониторинг и устойчивост на проекти"

Началник отдел

инж. Пламен Зорков

068 688214

Гл. експерт "Финансово управление"

Диана Вълкова

068 688294

Гл. експерт "Мониторинг и устойчивост"

инж. Цветелин Лишев

068 688276

Специалист "Мониторинг и нередности"

Габриела Личева

068 688201

Мл. експерт "Мониторинг и устойчивост"

Пламена Димитрова

068 688201

 
Отдел "Контрол и сигурност"
Началник отдел Катя Кунева 068 601365
Гл. експерт "Защита при бедствия и безопасност на движението" Катя Кунева 068 688300
Гл. експерт "Контрол и сигурност" Камелия Станчева 068 601365
Гл. специалист "Контрол и сигурност" Цветан Желязков 068 601365
 
Общинска Горска структура
Ръководител ОГС Николай Петров 068 688225
Специалист "Горско стопанство" Петко Петков 068 688225
 
Общинско радио
Ръководител Никола Колев 068 688347
Звукооператор Теодосий Петров 068 688347
 
Други дейности по икономика
Шофьори   068 688306
Чистачки   068 688314
 
Комунална дейност
Управител Цветелин Цанов  
 

КМЕТСТВА:

Александрово

 

 

Кмет 

Радослав Ганчев

06942 2000

Гл. специалист АФО

Снежана Неделчева

06942 2141

06942 2230

Баховица

 

 

Кмет

Иваничка Иванова

06912 2233

Гл. специалист АФО

Полина Петкова

06912 2372

Българене

   

Кмет

Пламен Мицов  

Владиня

   

Кмет

Пламен Стоянов 06925 2232

Горан

   

Кмет

Галя Рачева 06923 2233

Дойренци

 

 

Кмет

Мариана Хитова

06924 9231

Гл. специалист АФО

Венета Йорданова

06924 9420

Дренов

   

Кмет

Светлана Недялкова 06918 2322

Йоглав

   

Кмет

Анелия Ангелова 06924 1363

Казачево

   

Кмет

Станка Рачева 06924 3320

Лисец

 

 

Кмет

Борислав Иванов

06911 2500

Гл. специалист АФО

Анелия Петкова

06911 2550

Малиново

 

 

Кмет

Зия Търнаксъзов

06910 2225

Гл. специалист АФО

Къймет Делиеминова

06910 2234

Пресяка

   

Кмет

Георги Георгиев 06924 2320

Радювене

 

 

Кмет

Игнат Игнев

06929 2383

Гл. специалист АФО

Гергана Минчева

06929 2235

Скобелево

 

Кмет

Сузана Янчева 06924 8230

Славяни

 

 

Кмет

Петя Георгиева

06913 2232

Гл. специалист АФО

 

06913 2432

Слатина

 

 

Кмет

Антоанета Нанкова

06919 2232

Гл. специалист АФО

Павлинка Цачева

06919 2318

Смочан

   

Кмет

Петя Аспарухова 06915 2222

Умаревци

   

Кмет

Виктория Маринова 06927 2231

Хлевене

   

Кмет

Тони Кочев 06924 0323

Чавдарци

   

Кмет

Красимира Бинакова-Ахмедова 06946 2273

НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

Абланица

   

Км. наместник

Младен Цонев 06921 2233

Брестово

 

 

Км. наместник

Иваничка Станчева

06916 2266

Горно Павликене

   

Км. наместник

Мирослав Вълев 06926 2232

Гостиня

 

 

Км. наместник

 

06924 7232

Деветаки

 

 

Км. наместник

Диана Василева

06924 1275

Дъбрава

 

 

Км. наместник

Красимир Павликянов

06910 2316

Изворче

 

 

Км. наместник

Милчо Маринов

068 601309

Къкрина

   

Км. наместник

Иваничка Станчева 06928 2233

Лешница

 

 

Км. наместник

Любомир Илиев

06922 2228

Прелом

 

 

Км. наместник

Велислав Бочевски

06910 2353

Сливек

 

 

Км. наместник

Велислав Бочевски

06914 2232

Соколово

 

 

Км. наместник

Милчо Маринов

06937 2232

Стефаново

 

 

Км. наместник

Красимир Павликянов

06910 2343

Тепава

 

 

Км. наместник

Поля Христова

06924 4230

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч