Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Телефонен указател

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ 2017 г.

Структурни звена и длъжностни наименования

Име и фамилия

фиксирани телефони

ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ

Кмет

Корнелия Маринова

068 688222

068 601260

Мл.експерт "Административно обслужване и деловодство" 

Биляна Стоянова

068 688222

068 601260

факс

068 601261

Зам.кмет общинска собственост, икономическа политика и местни приходи

Цветан Георгиев

068 688234

068 601280

Мл.експерт"Административно обслужване и деловодство" 

Миглена Тодорова

068 688233

Зам.кмет строителство, архитектура, градоустройство и екология

Даниел Колев

068 688245

068 601372

Зам.кмет образование, култура, туризъм, здравеопазване и социални дейности

Венцислав Христов

068 688260

068 603202

Мл.експерт "Административно обслужване и деловодство" 

Невена Влаева

068 688244

068 601270

Секретар

Даниела Цанова

068 688255

068 601370

Гл.специалист "Административно обслужване и деловодство" 

Катя Николова

068 688256

Главен архитект

арх. Минчо Петков

068 688277

068 601271

Гл.специалист ЗРКИ

Велислава Василева

068 688311

Звено "Вътрешен одит"

Ръководител звено "Вътрешен одит"

Бонка Вашева

068 688232

068 601295

Вътрешен одитор

Камелия Иванчева

068 688232

068 601295

Отдел "Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол"

Началник отдел

Виолета Петкова

068 688269

Гл.експерт "Връзки с обществеността и медийна политика"

Цветан Тодоров

068 688315

Мл.експерт "Международни, културни и икономически отношения"   068 688262

 

 

 

 

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ :

Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване"

Директор  

инж.Тони Паричев

068 688224

068 601258

Гл. експерт "Преглед и подготовка на административната документация" Данча Пенчева

068 688281

068 601262

Гл.експерт "Административно обслужване и местно самоуправление"

Дарина Атанасова

068 688377

068 601264

Гл.експерт "Човешки ресурси" 

Стела Дончева

068 688283

Гл.експерт "Човешки ресурси" 

Весела Тутекова

068 688283

Гл.експерт "Инф.осигуряване, техологии и инф.сигурност" Емил Методиев 068 688202

Юрисконсулт 

Пламена Чобанова

068 688385

Ст.експерт "Административно обслужване и деловодство"

Катя Димитрова

068 688382

Ст.експерт "Административно обслужване и деловодство" 

Мария Коларова

068 688375

Ст.експерт "Административно обслужване и деловодство" 

Павлина Шишкова

068 688312

Ст.експерт "Човешки ресурси"

Магдалена Мишева

068 688283

Ст.експерт "Административно обслужване и деловодство"

Иваничка Симеонова 068 688240

Мл.експерт "Административно обслужване и деловодство"

Иваничка Лазарова 068 688384

Мл.експерт "Човешки ресурси"

Лидия Илиева 068 688283

Мл.експерт "Инф.осигуряване, техологии и инф.сигурност"

Станислав Петков

068 688220

068 601305

     

Гл.спец."Административно обслужване и деловодство"

Елка Тодорова 068 688383

Гл.спец."Административно обслужване, деловодство и архив"

Тинка Кочева 068 688290

 

Отдел "Административно осигуряване на Общински съвет"

Началник отдел

Елена Пиронкова

068 688289

Мл.експерт "Административно осигуряване на общинския съвет"

Ирена Минчева

068 688289

Мл.експерт "Административно осигуряване на общинския съвет"

Румяна Иванова

068 688266

068 601266

 

Отдел  "Гражданска регистрация и административно обслужване"

Началник отдел

Ива Гетова

068 688282

068 601263

Ст.експерт "Гражд. регистрация и админ. обслужване"

Венета Цанова

068 688287

Ст.експерт "Гражд .регистрация и админ. обслужване"

Ана Маринова

068 688275

Гл.специалист "Административно обслужване и гражд. състояние"

Соня Димитрова

068 688286

Гл. специалист "Гражд. регистрация и админ. обслужване"

 

068 688284

Гл. специалист "Гражданско състояние"

Вержиния Стойкова

 

Гл.специалист АО Владиня

Даринка Димитрова

06925 2232

Гл.специалист АО Горан

Поля Христова

06923 2233

Гл.специалист АО Деветаки

Генка Митева

06924 1275

Гл.специалист АО Казачево

Павлинка Ичева

06924 3320

Гл.специалист АО Дренов

Даринка Димитрова

06918 2322

Гл.специалист АО Йоглав

Поля Христова

06924 1363

Гл.специалист АО Умаревци

Десислава Венкова

06927 2231

Гл.специалист АО Пресяка

Петя Ганева

06924 2320

Гл.специалист АО Смочан

Веселка Иванова

06915 2222

Специалист АО Продимчец и Гозница

Симеон Симеонов

***

Гл.специалист АО Хлевене

Юлия Мустафова

06924 0323

 

Отдел "Счетоводен"

Началник отдел

Дария Иванова

068 688252

068 601285

Ст.счетоводител

Поля Стойкова

068 688259

Ст.счетоводител

Милена Пейкова

068 688288

Ст.счетоводител

Иваничка Енчева

068 688259

Ст.счетоводител

Миглена Стефанова

068 688288

Ст.счетоводител

Светлана Хубавенкова

068 688254

Ст.счетоводител 

Любомира Величкова

068 688247

Ст.счетоводител

Йордан Гачевски

068 688250

Счетоводител Габриела Арсова 068 688250
Счетоводител Хюлия Вели 068 688247

Мл.експерт "Материално-техническа база"

Петя Александрова

068 688313

Ст.експерт "Касови операции"

Бисерка Христова

068 688253

Касиер

Нели Чикова

068 688257

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА  АДМИНИСТРАЦИЯ:

Дирекция "Местни приходи"

Директор

Христо Тотев

068 688301

Гл.експерт "Контрол неданъчни приходи"

Наталия Ангелова

068 688303

Гл.експерт "Местни приходи"

Росица Конова

068 688309

Ст.експерт "Събиране приходи по бюджета" Поля Цанова 068 688302

Ст.счетоводител

 

068 688302

Ст.счетоводител

   

Инспектор МДТ

Павлина Евтимова 068 688308

Инспектор МДТ

Милтен Чолаков 068 688308

Инспектор МДТ

Зюлфие Кара 068 688310

Инспектор МДТ

Биляна Матева

068 688310

Инспектор МДТ Анита Илиева 068 688316
Специалист "Местни приходи"   068 688307

Гл.специалист "Данъчни приходи"

Диана Недкова

068 688305

Гл.специалист "Данъчни приходи"

Соня Мучинова

068 688305

Гл.специалист "Данъчни приходи"

Детелин Димитров

068 688305

Ст. инспектор "КСПОБ"

Валентина Ботева  

Ст. инспектор "КСПОБ"

Димитър И. Димитров  

 

Дирекция "Икономическа политика и бюджет"

Директор

 

068 688242

068 601282

Отдел "Икономически дейности и бюджет"

Началник отдел

Десислава Иванова

068 688216

Гл.експерт "Финанси и бюджет"

Надя Станчева

068 688249

Гл.експерт "Вътрешно финансов контрол"

София Топалова

068 688249

Гл.експерт"Финанси и бюджет"

Стефка Заекова

068 688296

Гл.експерт "Капиталови разходи"

Искра Цанкова

068 688206

Гл.експерт" Икономически дейности"

 

068 688336

Отдел "Общинска собственост"

Началник отдел

Иваничка Хр. Иванова

068 688323

068 601283

Гл.експерт "Общинска  собственост"

Илиян Стоянов

068 688237

Гл.експерт "Общинска собственост"

Ценко Карабов

068 688264

Ст.експерт "Гори, селскост. политика и земеделие"

Таня К. Иванова

068 688228

Ст.експерт "Гори, селскост. политика и земеделие"

Митко Митев

068 688336

Юрисконсулт

Юлия Петрова

068 688206

Гл.специалист "Общински имоти"

Вергиния Чалова

068 688228

Гл.специалист "Жилищно настаняване"

Ваня Пенчева

068 688238

Гл.специалист "Общинска собственост и приватизация"

Венелина Плугова

068 688226

Отдел "Разходване на средства и контрол"

Началник отдел

Таня М. Иванова

068 688251

Гл.експерт "Обществени поръчки"

 

068 688251

Гл.експерт "Обществени поръчки"

Пламена Попска

068 688294

Ст. експерт "Обществени поръчки"

Момчил Луловски 068 688228

Гл. юрисконсулт

Весела Стафунска

068 688251

Ст. юрисконсулт

Христо Христов

068 688280

Мл.експерт "Обществени поръчки"

Лилия Попова

068 688280

 

Дирекция "Техническа инфраструктура и околна среда"

Директор

 

068 688278

Гл.експерт "Сгради и съоръжения"

 

068 688267

Гл.експерт "В и К инфраструктура"

Юлия Тотева

068 688270

Гл.експерт "Линейна инфраструктура и енергийна ефективност"

 

068 688372

Гл.експерт "Околна среда"

 

068 688205

Ст. експерт  "Зелена система"

Георги Бочев 068 688262

Мл.експерт "Технически архив"

Лилия Любенова 068 688325
Мл. експерт "Хидротехническа инфраструктура и защитни съоръжения" Ина Димитрова 068 688205

Мл експерт "Пътна инфраструктура"

   

Гл.специалист "Сгради и съоръжения"

 

068 688267

Гл. специалист "Инвестиционно проектиране"

Стела Добрева

068 688298

 

Дирекция "Устройство на територията"

Директор

арх. Даниела Златанова 068 688391

Гл.експерт "Устройствено планиране и инвестиционно проектиране"

Атанас Вълев

068 688321

Гл.експерт "Регулация и вертикална планировка"

Мариян Колев

068 688210

Мл.експерт "Контрол на строителството"

Петя Йонкова 068 688272

Гл.експерт "Геодезия"

Мартин Добревски 068 688268

Гл.специалист "Инвестиционно проектиране"

Величка Петрова 068 688263

Гл.специалист "Инвестиционно проектиране"

Светла Гъркова 068 688265

Гл.специалист "Инвестиционно проектиране"

Юлка Иванова

068 688263

Специалист "Регулация и вертикална планировка"

Цветан Т. Тодоров 068 688268
Специалист "Контрол на строителството" Петър Петков 068 688272

 

Дирекция "Образование, здравеопазване, култура и туризъм"

Директор

д-р Димитър Г. Димитров

068 688200

Отдел "Образование, култура, вероизповедания, туризъм"

Началник отдел

Димитринка Дренска

068 688291

068 601361

Гл.експерт "Средно образование"

Пламен Митев

068 688293

Гл.експерт "Образователна интеграция и предучилищно образование"

Геновева Иванова

068 688243

Ст.експерт "Културно наследство и културни институти"

Илиана Николова

068 688299

Гл.експерт "Туризъм"

Събина Миленска - Иванова

068 688246

Гл.експерт "Туристически маркетинг"

Пламен Йотов

068 688246

Мл.експерт "Култура"

Албена Дунчева

068 688292

Мл.експерт "Рекламно-туристически дейности"

Станислав Стойчев

068 688295

Мл.експерт "Читалища, художествена самодейност и вероизповедания"

Дарина Топалова 068 688299

Отдел "Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт"

Началник отдел

Валерия Баръмова

068 688389

Гл.експерт "Медико-социални дейности"

Катя Колева-Михайлова

068 688230

Гл.експерт "Методология и организация на социалните услуги"

 

068 688230

Гл.експерт "Стопански и финансов контрол"

Геновева Бързашка

068 688367

Гл.експерт "Младежки дейности и спорт"

Иван Т. Иванов

068 688370

Ст.експерт "Заетост и социално включване"

Даниела Даскалова

068 688227

Секретар на МКБППМН

Даниела Данова-Стоянова

068 688297

Здравен медиатор

Наргис Михайлова

068 688367

Мл.експерт "Социални дейности"

Надежда Лазарова

068 688370

Главен счетоводител Мирослава Танова

068 688235

Ст.счетоводител

Дафинка Данева 068 688231

Ст.счетоводител

Росица Христова

068 688235

Мл. експерт "Организация и контрол на храненето" Поля Цанкова 068 688236

Ст. експерт "Касови операции и документация"

Ирена Маринова 068 688236

 

Дирекция "Проекти,  програми и инвестиции"

Директор  

068 688248

068 601272

Отдел "Стратегическо планиране и програмиране"

Началник отдел

  068 688217

Гл.експерт "Стратегическо планиране и програмиране"

Марияна Йочева

068 688276

Гл.експерт "Подготовка на проектни предложения"

 

068 688229

Гл.експерт "Подготовка на проектни предложения"

Десислава Йорданова

068 688201

Гл.експерт "Подготовка и публичност на проекти"

Нора Петкова

068 688201

 

 

 

Отдел "Мониторинг и устойчивост на проекти"

Началник отдел

Петър Деков

068 688214

Гл.експерт "Мониторинг и нередности"

Георги Братоев

068 688203

Гл.експерт "Мониторинг и устойчивост"

Цветелин Лишев

068 688276

Гл.експерт "Финансово управление"

Диана Вълкова

068 688203

Гл. юрисконсулт

 

068 688294

Мл.експерт "Мониторинг и устойчивост"

 

068 688229

 
Отдел "Контрол и сигурност"
Началник отдел Цветелин Калчев 068 601365
Гл.експерт "Защита при бедствия и безопасност на движението" Младен Додев 068 688300
Гл.експерт "Контрол и сигурност" Даниела Кузманова 068 601365
 
Общинска Горска структура
Ръководител ОГС Георги Бочев 068 688262
Гл.специалист "Горско стопанство" Искрен Савчев 068 688306
Специалист "Горско стопанство" Петко Петков 068 688306
 
Общинско радио
Ръководител Никола Колев 068 688347
Репортер - журналист   068 688347
Звукооператор Петър Недялков 068 688347
 
Други дейности по икономика
Ст.експерт "Организация обслужващи дейности"   068 688321
Шофьори   068 688273
Чистачки   068 688314
 
Комунална дейност
Управител Цветелин Цанов  
 

КМЕТСТВА:

Александрово

 

 

Кмет 

Красимир Кръстев

06942 2000

Гл.специалист АФО

Снежана Неделчева

06942 2141

06942 2230

Баховица

 

 

Кмет

Иваничка Иванова

06912 2233

Гл.специалист АФО

Полина Петкова

06912 2372

Дойренци

 

 

Кмет

Мариана Хитова

06924 9231

Гл.специалист АФО

Венета Йорданова

06924 9420

Лисец

 

 

Кмет

Борислав Иванов

06911 2500

Гл.специалист АФО

Анелия Петкова

06911 2550

Малиново

 

 

Кмет

Ибрахим Абдиев

06910 2225

Гл.специалист АФО

Къймет Делиеминова

06910 2234

Радювене

 

 

Кмет

Игнат Игнев

06929 2383

Гл.специалист АФО

Гергана Минчева

06929 2235

Славяни

 

 

Кмет

Петко Петков

06913 2232

Гл.специалист АФО

Дарина Атанасова

06913 2432

Слатина

 

 

Кмет

Ваня Стоянова

06919 2232

Гл.специалист АФО

Павлинка Цачева

06919 2318

НАСЕЛЕНИ МЕСТА:

Абланица

   

Км.наместник

Младен Цонев 06921 2233

Брестово

 

 

Км.наместник

Радинка Тотева

06916 2266

Българене

   

Км.наместник

Тодорка Славчева 06917 2234

Владиня

   

Км.наместник

Светлана Недялкова 06925 2232

Горан

   

Км.наместник

Петко Петков 06923 2233

Горно Павликени

   

Км.наместник

Иван Диков 06926 2232

Гостиня

 

 

Км.наместник

Илианка Колева

06924 7232

Деветаки

 

 

Км.наместник

Георги Цонев

06924 1275

Дренов

   

Км.наместник

Светлана Недялкова 06918 2322

Дъбрава

 

 

Км.наместник

Иван Джуров

06910 2316

Изворче

 

 

Км.наместник

Красимир Ганков

068 601309

Йоглав

   

Км.наместник

Виолин Димитров 06924 1363

Казачево

   

Км.наместник

Иван Диков 06924 3320

Къкрина

   

Км.наместник

Иваничка Станчева 06928 2233

Лешница

 

 

Км.наместник

Дамян Дамянов

06922 2228

Прелом

 

 

Км.наместник

Васко Панков

06910 2353

Пресяка

   

Км.наместник

Валентина Цвяткова 06924 2320

Скобелево

   

Км.наместник

Сузана Янчева 06924 8230

Сливек

 

 

Км.наместник

Васко Панков

06914 2232

Смочан

   

Км.наместник

Кръсто Стефанов 06915 2222

Соколово

 

 

Км.наместник

Милчо Маринов

06937 2232

Стефаново

 

 

Км.наместник

Иван Джуров

06910 2343

Тепава

 

 

Км.наместник

Генка Митева

06924 4230

Умаревци

   

Км.наместник

Виктория Маринова 06927 2231

Хлевене

   

Км.наместник

Тони Кочев 06924 0323

Чавдарци

   

Км.наместник

Красимира Бинакова 06946 2273

 

Връзка към http://www.lovech.bg/bg/obshtinsko-radio-lovech
Връзка към http://www.lovech.bg/bg/natsionalna-programa-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi
Връзка към http://www.solvit.government.bg
Връзка към https://www.eufunds.bg/index.php/bg/
Връзка към /bg/energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi