Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Център за услуги и информация

Център за услуги и информацияРаботно време от 8:30 до 17:30 часа

Работно време при въведени противоепидемични мерки на територията на Република България - 8:30 до 17:00 часа

Директор Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване" инж.Тони Паричев

Тел. 068 688381; 068 688382; 0884704007

 

Административното обслужване в Община Ловеч се осъществява чрез Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване”, находящ се в административната сграда на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.

Обозначен е с указателни табели на български и на английски език.

ЦУИГ се намира на партера в сградата на Община Ловеч и е с работно време от 8.30 до 17.30 часа без прекъсване в работните дни от седмицата, а при наличие на граждани и след края на работното време, до приключване на обслужването, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Вътрешният дизайн и местоположението на ЦУИГ отговарят на условията за функционалност. В помещението му са осигурени:

1. Вътрешни и външни указателни табели на български и на английски език;

2. Информационни табла с актуална информация – написана на разбираем български език, по начин, който улеснява потребителите при намиране на необходимата им информация;

3. Герба на общината, лого и слоган на държавната администрация;

4. Приветлива, чиста и безопасна обстановка;

5. Добро осветление, вентилация и отопление;

6. Обособено място за попълване на заявление, сигнал, предложение или др.;

7. Лесен достъп за лица с увреждания, бременни жени и трудно подвижни хора;

8. Удобни места за сядане за обслужваните и чакащите потребители, подходящи за възрастни хора, бременни жени и хора с увреждания;

9. Свободен достъп за общуване между служителя и потребителите;

10. Информационни и други материали - наличност на бланки на формуляри, заявления, анкетни карти, брошури.

Служителите в ЦУИГ обслужват гражданите на принципа „едно гише”, който цели:

1. Да осигури тясно сътрудничество между общината и потребителите на административни услуги чрез откриване на всички канали за достъп – приемна, обикновена и електронна поща, телефон, Интернет, електронни документи, подписани и с универсален електронен подпис;

2. Да улесни процеса на обмен на необходимата информация по предоставянето на административни услуги.

Служителите от Центъра за услуги и информация на гражданите осъществяват  качествено и ефективно обслужване чрез:   

1. Постоянно развитие на умения да контактуват с потребителите;

2. Непрекъснато усъвършенстване на основните компетенции за работа с потребители;

3. Задължително осъществяване на добра комуникационна връзка по всяко време и партньорство със служителите от  администрацията;

4. Добро познаване на дейността на общината, на нейната структура, на основните нормативни и вътрешноведомствени актове и документи;

5. Мобилност и взаимозаменяемост с цел оптимална организация на работа в ЦУИГ и създаване на условия за непрекъсваем процес на административно обслужване;

6. Управление на знанието – умение да набавят конкретна информация, полезна по определен въпрос в точния момент;

7. Оперативност и деловитост;

8. Умение за работа в екип;

9. Периодично актуализиране на Хартата на клиента на Община Ловеч и иницииране осъвременяването на други указателни и информационни материали;

10. Обобщаване и анализиране на данните, мненията и предложенията от граждани;

11. Непрекъсната инициатива за повишаване на професионалната квалификация и на уменията за работа със съвременните технологии и комуникации;

12. Спазване на трудовата дисциплина, на вътрешноадминистративните актове, свързани с противопожарната безопасност и изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Административното обслужване в Община Ловеч се осъществява с непосредственото сътрудничество между отделните звена в Общината, и съответните институции и организации при извършване на интегрирани административни услуги.

Във връзка с изпълнение на своите задължения всеки служител от ЦУИГ има право да получава, а служителят, към когото е отправено искането, е длъжен своевременно да предоставя необходимата информация по служба.

Отказът да се предостави искана информация подлежи на дисциплинарна отговорност по реда Закона за държавния служител и Кодекса на труда.

Всички принципи и стандарти по отношение на административното обслужване, информационните и комуникационните канали са описани в Хартата на клиента и оповестени чрез интернет страницата на Община Ловеч и на информационните табла.

 

ФУНКЦИИ НА ЦЕНТЪРА ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ

 

Дейността на служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите се изразява в:

1. Информиране и консултиране по въпроси, свързани с предоставяне на административни услуги, информиране за приемното време на служители от общината, ако потребителят се интересува от това;

2. Регистриране в деловодната система на искания, сигнали, предложения, заявления и др., подадени на място или по електронен път, извършване на проверка за попълнени данни и за необходимост от допълнителна информация от потребителя, за придружаващи документи или приложения;

3. Предоставяне на потребителя на входящия номер на преписката – с датата на завеждане и информиране за срока на изпълнение и телефон за справки по движението й;

4. Даване на насоки при попълване на място на формуляри и заявления, предоставяне на предварителна информация относно: необходими документи, сроковете за предоставяне, процедурата, когато е необходимо да се изиска компетентен отговор или проверка и от друга администрация;

5. Приемане и регистриране на заявления за достъп до обществена информация, съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена информация;

6. Приемане и регистриране на сигнали срещу лошо администриране и сигнали за корупционни действия;

7. Извършване на проверка относно движение на преписка в резултат от запитване по телефона или при посещение на място от потребител;

8. Актуализиране на информацията за потребителите в помещението на ЦУИГ;

9. Вежливо посрещане и изслушване на потребителите;

10. Създаване на условия потребителят да се чувства удобно и да бъде доволен от обслужването в общината;

11. Приемане, разпределяне и предаване на служебни документи:

 • приемане на всички входящи служебни документи за общинската администрация;
 • приемане на всички изходящи служебни документи от общинската администрация;
 • регистриране и разпределяне на постъпилите документи за резолюция;
 • предаване на документите по предназначение за изпълнение;
 • предаване/ изпращане на изходящите документи до адресатите.

12. Регистриране на служебни документи:

 • регистриране на документите в автоматизираната система чрез попълване на всички реквизити - номер, дата и час на регистрация, вид на документа, вид дейност, данни за кореспондента, номер и дата на кореспондентския регистрационен индекс (ако има такъв), съдържание на документа в „относно” и „допълнителни бележки” и краен срок за изпълнение;
 • регистриране на документи, получени по електронен път;
 • пренасочване на документи, съгласно резолюция от съответните длъжностни лица, и вследствие изпълнение на междинни действия по изпълнението;
 • отразяване на приключването на работата по изпълнението.

13. Размножаване на документи:

 • размножаване на преписки, когато изпълнителите са повече от един, разпределяне и предаване по предназначение;
 • сканиране и предаване на преписки в електронен вид;
 • копиране на документи по молба на потребителя.

14. Контрол по спазване на сроковете:

 • извършване на текущ контрол чрез наблюдение на изпълнението в автоматизираната система;
 • подготвяне и предаване на справки и информация за изпълнение на задачите.

15. Текущо съхраняване и архивиране на документите:

 • систематизиране на документите в папки на хартиен носител;
 • организиране на ползването на архивните документи за преписи и извлечения, за справки и други;
 • съхраняване на документите на принципа на децентрализираното деловодство при съставителя им, респ. при ръководителя на функционалното звено, до провеждане на експертиза на документите за установяване ценността им в съответствие с правилата, описани в Глава Л „Архив” от Процедурния наръчник на Община Ловеч.

16.  Изготвяне на предложения за подобряване на административното обслужване.

17. Изготвяне на справка за полугодие по брой и вид предоставени администранивни услуги, на постъпилите молби, сигнали и жалби от физически и юридически лица.

При необходимост от допълнителна информация служителят от ЦУИГ се обръща към прекия си ръководител, секретаря на общината, юрисконсулт и/или конкретен експерт от администрацията на Община Ловеч.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч