Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

3027 УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СОБСТВЕН ЗАКОНЕН СТРОЕЖ ПО ЧЛ. 197, АЛ. 1 ОТ ЗУТ, ВЪВ ВРЪЗКА ЧЛ. 108, Т. 3 ОТ ЗМДТ

Характеристика: Услугата се извършва в Община Ловеч, Дирекция „Устройство на територията“. Ще бъде съставен констативен протокол за премахване на собствен законен строеж по чл.197, ал. 1 от ЗУТ, във връзка чл. 108, т. 3 от ЗМДТ

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за устройство на територията - чл. 197, ал. 1

Закон за местните данъци и такси – чл. 108, т. 3

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч -  чл. 41, т. 16, буква  „в“

 

Място на заявяване на услугата

- Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Ловеч,

ул.”Търговска” № 22, партерен етаж,

тел. 068/ 688-382; 688-383; 688-375

- Чрез лицензиран пощенски оператор

- Електронно - чрез сайта на общината http://www.lovech.bg/ в раздел Административни услуги, подраздел „Устройство на територията“

 

Изискуеми документи и образци:

  1. Заявление по образец.
  2. Актуален документ за собственост.
  3. Писмено разрешение от Министерството на културата (ако представлява недвижима културна ценност)
  4. Пълномощно /при необходимост/

При представяне на Решение на ТЕЛК, НЕЛК, в изпълнение на чл. 3 (6) от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч, услугата, предоставена на инвалиди с над 75 % неработоспособност се таксуват в размер на 50% от основната такса.

 

Вид на услугата и такса за предоставянето й:

Вид услуга

Срок за изпълнение

Такса

Код за вид плащане

Обикновена

30 дни

безплатна

 

 

Място на получаване на услугата:

- Лично от звеното за административно обслужване: в ЦУИГ, в сградата на Община Ловеч, ул. „Търговска” № 22, партерен етаж

- Чрез лицензиран пощенски оператор, с посочен адрес. Заявителят декларира, че пощенските разходи са за негова сметка, платими при получаването на акта за вътрешни пощенски пратки, и дава съгласие документите да бъдат пренасяни от оператора за служебни цели. Заявителят отбелязва начина на изпращане на Индивидуалния административен акт:

  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
  • като вътрешна куриерска пратка;
  • като международна препоръчана пощенска пратка.

-  По електронен път на електронна поща /предоставя се e-mail адрес/

 

      Община Ловеч е Администратор на лични данни. Предоставените от заявителя лични данни, при условията на чл. 19 от Закона за защита на личните данни, се събират и обработват за нуждите на административната услуга. В хода на цялата процедура заявителят има правото на достъп до личните си данни.  По негово искане данните могат да бъдат коригирани. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условия на закона. Непредставянето на личните данни, които се изискват от закон, може да доведе до прекратяване на процедурата по предоставяне на административната услуга.

      С подаването на Уведомление за премахване на собствен законен строеж по чл. 197, ал. 1 от ЗУТ, заявителят дава своето съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат обработвани и съхранявани, с цел изпълнение на законовите задължения на Община Ловеч, във връзка с предоставянето на заявената услуга, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.