Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Защита на личните данни

 

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

КМЕТ: СТРАЦИМИР ПЕТКОВ

АДРЕС: 5500, ГР.ЛОВЕЧ, УЛ. „ТЪРГОВСКА“ № 22

ТЕЛ. 068 601 260; 068 688 222; ФАКС: 068 601 261

E-MAIL: kmet@lovech.bg

ОФИЦИАЛНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.lovech.bg

 

 

Община Ловеч разработи настоящата страница във връзка с прилагане и спазване изискванията, въведени с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), в сила от 25.05.2018 г. и Закона за защита на личните данни.

Тук може да намерите информация за администратора на лични данни, длъжностното лице за защита на личните данни, както и друга информация създадени от администратора на лични Община Ловеч за гарантиране и даване на увереност, че Вашите данни се обработват правомерно при осъществяване на нашите основни правомощия: местното самоуправление, предоставяне на административни услуги, администриране на дейности по устройство на територията, финансово-стопански дейности и управление на собствеността, изпълнение на функции в областта на образованието, културата, здравеопазването, социалните дейности, околната среда, спорта, туризма, отбранително-мобилизационната готовност и опазване на обществения ред и сигурност.

 

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ (ДЗЛД)

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ДЗЛД: ВИОЛЕТА ЦАНКОВА

АДРЕС: 5500, ГР.ЛОВЕЧ, УЛ. „ТЪРГОВСКА“ № 22

ТЕЛ. 0889561191,  E-MAIL: v.petkova@lovech.bg

Заповед № 800 от 29.05. 2018 г. ДЛЗД

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ИЗВЕСТИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ ДО РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ, КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТА И ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ПО ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ  ЗА СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ОТ РОДИТЕЛ, НАСТОЙНИК, ПОПЕЧИТЕЛ НА ЛИЦЕ ПОД 18 Г. ЗА СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ИЗВЕСТИЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ  ДО КАНДИДАТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧЕН ТЪРГ, КОНКУРС ИЛИ ОТКРИТ КОНКУРС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЛИ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, ВЕЩИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, С ЦЕЛ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ / ВЕЩИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ - СЛУЖИТЕЛИ

ОБРАЗЕЦ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ АДМИНИСТРАТОР ОБЩИНА ЛОВЕЧ И ОБРАБОТВАЩ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ (ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ) НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.ЛОВЕЧ И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНАТА

 

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч