Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Проект "Вход за граждани"

Наредба за провеждане на обществени консултации разработи Община Ловеч

 

В условията на продължилата епидемична обстановка в страната и възникналите редица ограничения, свързани с присъствието на множество хора на едно място, Община Ловеч предприе действия за подобряване на възможностите за участие на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения на местно ниво в ситуация на криза, чрез внедряване на нови инструменти.

На институциите, бизнеса и отделни хора все по-често се налага да работят в дистанционен режим, което породи необходимостта от въвеждане на правна рамка, която да гарантира ефективното и информирано участие във вземането на решения на местно ниво.

Община Ловеч, съвместно с Форум Гражданско Участие, Български център за нестопанско право и Сдружение "Граждански инициативи - Ловеч" в рамките на проект „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините” през м. юли тази година проведе първото он-лайн обществено обсъждане, чрез интернет приложение за конферентни разговори.

Съгласувано с партньорите, разработихме Наредба за провеждане на обществени консултации от Община Ловеч.

Проектът е публикуван на интернет страницата на общината.

Предложения и становища по проекта се приемат на електронен адрес: kmet@lovech.bg до 12.00 часа на 14.12.2020 година или всеки работен ден в Център за услуги и информация на гражданите, гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22.

След изтичане на срока, проектът ще бъде внесен за обсъждане от Общински съвет –Ловеч.

Всички документи виж ТУК

 

 


Община Ловеч подготвя обществено обсъждане в интернет за развитието на туризма и работещи решения по време на криза

 

Община Ловеч организира обществено обсъждане на тема: „Развитие на туристическия продукт на територията на Община Ловеч. Решения по време на криза.“ Целта на общественото обсъждане е насърчаване на участието на гражданите в процеса на вземане на решения, а основният фокус на дискусията е върху работата на общината и заетите в туризма в ситуация на криза. В резултат очакваме да наберем от заинтересованите страни и гражданите идеи и предложения за развитието на туристическия продукт в общината, както и споделен опит и работещи модели от други райони в страната и в чужбина.

Обсъждането ще се проведе на 29.07.2020 г. от 17.00 ч. чрез интернет приложението за конферентни разговори Zoom.

Регистрацията за събитието е активна от 21.07.2020 г. на адрес https://cutt.ly/lovech. В обсъждането ще имат възможност да се включат първите 30 регистрирали се, а за останалите сме предвидили излъчване онлайн. Уеб линк за излъчването ще бъде публикуван на страницата на Община Ловеч един ден предварително. При заявен по-голям интерес към темата ще бъде отворена и втора сесия, за която ще бъде отправена отново покана към гражданите и заинтересованите страни. Очакваме Вашата регистрация.

Община Ловеч, съвместно с Форум Гражданско Участие, Български център за нестопанско право и Сдружение "Граждански инициативи - Ловеч" в рамките на проект „Вход за граждани – ФГУ за подобряване на обществените консултации в общините” имат за цел да усъвършенстват механизмите за диалог между местните власти и гражданите чрез въвеждане на нови инструменти за взаимодействие.

Информация и допълнителни материали https://www.lovech.bg/bg/sotsialni-i-ikonomicheski-merki  и https://www.lovech.bg/bg/programi/programa-za-razvitie-na-turizma-v-obshtina-lovech-za-2020-g

Можете да изпратите предложения и предварително на електронен адрес: kmet@lovech.bg до 12.00 часа на 27.07.2020 година.

За допълнителна информация, справки и въпроси: тел. 068/688 255.

 

 


„Вход за граждани“ стартира в община Ловеч с обновяване на общинския сайт

Повече и по-достъпна информация относно COVID-19 и мерките за справянето с епидемичната обстановка вече има на интернет страницата на община Ловеч. Подобренията са резултат от съвместната работа на Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право с община Ловеч и сдружение „Граждански инициативи - Ловеч“ в рамките на инициативата „Вход за граждани“.

Целта на „Вход за граждани“ е да „срещне” гражданите и гражданските организации с публичните институции на местно ниво при вземането на важни решения за съответната общност чрез въвеждане на нови инструменти за участие. Инициативата се реализира в 7 пилотни общини, като в Ловеч фокусът е по-различен: гражданското участие в условията на кризисната обстановка. Организациите предлагат цялостен пакет от мерки за координация и взаимодействие между местни власти и граждани конкретно по време на криза.

Разработените предложения за мерки, които предстои да бъдат прецизирани и адаптирани спрямо реалните нужди в двете общини, включват механизми с по-универсален характер като алгоритъм за координация и вземане на решения в извънредна ситуация и насоки за обучение и работа с доброволци по време на криза. Предвидени са и решения на по-конкретни въпроси – например за управление на социалните услуги в рамките на извънредното положение, както и вече приложените мерки за  подобряване достъпа до информация в общинския уебсайт относно действията по време и след извънредната ситуация.

„Усилията на българските общини да реагират бързо и адекватно на днешните предизвикателства трябва да бъдат отчетени, задачата не е никак лесна. Това, което с нашите колеги от Ловеч и Монтана ще направим, е да помогнем за по-доброто управление на кризисната ситуация по места в настоящия динамичен контекст. Искаме обаче да допринесем за възприемането на устойчиви механизми за вземане на решения и при потенциални следващи кризи от сходен характер“, споделя директорът на БЦНП Надя Шабани.

Адаптирането на „Вход за граждани“ спрямо ограниченията в настоящата обстановка, част от които вероятно ще се запазят и за определено време напред, включва още провеждане на онлайн обществени обсъждания. За да бъдат осъществени ефективно и качествено, за представители на общините и на местни организации ще бъдат организирани специални обучения.

„Това, че сме в извънредно положение, не бива да спира взаимодействието ни с местните власти. Просто трябва да приемем и усвоим алтернативните начини, чрез които да го продължим“, посочва Весела Цанова от СГИ - Ловеч. По думите на Ива Таралежкова тази инициатива извлича нещо положително от иначе тежката ситуация, в която се намираме у нас и глобално: „Щастливи сме и обнадеждени от ентусиазма, с който община Ловеч реши да се включи в нашата инициатива. Това е много добър знак, защото показва, че има желание за съвместна работа с гражданските организации, в унисон с принципите за добро и открито управление.“

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Форум Гражданско Участие и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg.


 

 

 

 

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч