Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Достъп до информация

НАРЪЧНИК

Как да получим достъп до обществена информация?

Как се иска достъп до обществена информация ?

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. Заявлението за искане на достъп до обществена информация се подава до Кмета на Община Ловеч, адрес: гр. Ловеч, ул. „Търговска" № 22 или чрез лицензиран пощенски оператор.

Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща, а именно: kmet@lovech.bg. В тези случаи не се изисква електронен подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ.

Работно време на Община Ловеч: работните дни от седмицата на звената за административно обслужване от 8:30 - 17:30

Какво е съдържанието на заявлението за достъп до обществена информация?

Заявлението трябва да съдържа:

 1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
 2. описание на исканата информация;
 3. предпочитана форма за предоставяне на достъпа до информация;
 4. адрес за кореспонденция с заявителя.

Вашето заявлението ще бъде разгледано ако съдържа данните по т.1,2 и 4. Заявлението за достъп до обществена информация подлежи на задължителна регистрация съобразно реда, определен във Вътрешните правила за достъп до обществена информация в Община Ловеч.

Какви са формите, под които може да бъде предоставене исканата информация?

 1. Преглед на информация - оригинал или копие, или чрез публичен общодостъпен регистър;
 2. Устна справка;
 3. Копия на материален носител;
 4. Копия, предоставени по електронен път;
 5. Интернет адрес, където се съхраняват или се публикуват данните.

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от формите.

Задължение за съобразяване с предпочитаната форма за достъп

Органите са длъжни да се съобразят с предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация, освен в случаите, когато:

 1. за нея няма техническа възможност;
 2. е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;
 3. води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права.

Уведомление за уточняване на искането

Възможно е заявлението, с което искате достъп до обществена информация, да бъде формулирано прекалено общо. Ето защо може да получите уведомление за уточняване на исканата информация. Уточняването е необходимо да бъде направено до 30 календарни дни от получаването на уведомлението. Ако този срок не бъде спазен от Ваша страна, заявлението за достъп до информация се оставя без разглеждане.

След конкретизиране от Ваша страна, започва да тече нов 14 - дневен срок, в който трябва да ви бъде предоставена исканата информация.

Уведомление за удължаване на срока

Причините за това могат да са:

 1. За предоставяне на исканата информация е необходимо съгласието на трето лице. Удължаването не може да е повече от 14 календарни дни.
 2. Исканата информация е в голямо количество и е необходимо време за нейното събиране и подготвяне. Удължаването в тази хипотеза не може да бъде повече от 10 дни.

Уведомление за препращане на искането

Когато този, от когото търсите информация, не разполага с нея, но все пак има данни за нейното местонахождение, е длъжен да препрати Вашето искане към конкретната институция.

Решение за предоставяне на достъп до исканата информация

Когато няма пречки за предоставяне на исканата информация, следва да се получи решение за достъп до обществена информация. Има няколко начина за връчване на решението:

 • Срещу подпис;
 • По пощата с обратна разписка;
 • По електронна поща, когато е поискано предоставяне на информация по електронен път.

Достъпът до обществена информация е безплатен.

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите. - ЗАПОВЕД № ЗМФ- 1472 от 29.11.2011 г.

Заплащане на разходите може да направите на касата на общината в Центъра за услуги и информация на гражданите или по банков път:

Първа инвестиционна банка АД
IBAN  BG 25 FINV 9150 8416 7310 95
SWIFT BIC FINVBGSF 
КОД НА ПЛАЩАНЕ: Такса административни услуги  444000
Основание за плащането – продажба на услуги.

За повече информация:

Официален сайт на Община Ловеч, направление Достъп до обществена информация - http://www.lovech.bg/bg/dostap-do-informatsiya

Можете да подадете Вашето заявление за Достъп до обществена информация и чрез Платформа за Достъп до обществена информация на Министерки съвет

 

Портал за отворени данни на Република България https://opendata.government.bg/

 

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на администрацията.

 

Право на достъп имат:

 1. български граждани;
 2. чужденец или лице без гражданство;
 3. българско или чуждестранно юридическо лице

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване регистрирано на гише  в Центъра за услуги и информация на гражданите на партера в сградата на общината в рамките на работното време от 8.00 до 17.00 часа, съгласно чл. 10 от Наредбата за административното обслужване.


Готова бланка на заявление може да получите в Център за услуги и информация на гражданите на партера в сградата на общината или да изтеглите от ТУК

Достъпът до обществена информация е безплатен.

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите. - ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г.

Заповед № З-58 / 10.01.2024 г. и списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет за сферата на дейност на Общинска администрация Ловеч през 2024 г, както и формите, в които е достъпна, съгласно приложение № 1

Заповед № З-20 / 06.01.2023 г. и списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Общинска администрация Ловеч през 2023 г, както и форматите, в които е достъпна, съгласно приложение № 1

Заповед № 3-36 / 06.01.2022 г. и списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Общинска администрация Ловеч през 2022 г., както и форматите в които е достъпна, съгласно Приложение № 1

Заповед № 3-32 / 07.01.2021 г. и списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Общинска администрация Ловеч през 2021 г., както и форматите в които е достъпна, съгласно Приложение № 1

Заповед № 3-458 /16.03.2020 г. и списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Общинска администрация Ловеч, както и форматите в които е достъпна, съгласно Приложение № 1

Заповед № 1/02.01.2018 г. и списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Общинска администрация Ловеч, както и форматите в които е достъпна, съгласно Приложение № 1

 

За повече информация: 
Програма Достъп до информация

Портал за отворени данни на Република България

Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа

Данни за водите в България
Министерство на околната среда и водите

Изпълнителна агенция по околна среда – национален каталог на източниците на екологична информация 
Басейнова дирекция Дунавски район

РИОСВ-Плевен 
НП „Централен Балкан”

 

Нормативно основание: ЗАКОН за достъп до обществена информация.

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация актуализирани към 17.03.2022 г.

Наредба № Н-1 от 07.03.2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация

Заповед № З-1000/10.06.2022 г.

Заповед № З-995/10.06.2022 г.

Заповед № 3-1818/07.11.2019 г.

Заповед № 3-1817/07.11.2019 г.

Заповед № 3-918/14.06.2019 г.

Заповед № 3-465/28.03.2019 г. и Заповед № 248/17.02.2017 г.

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2023 г.

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2022 г.

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2021 г.

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2020 г.

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2019 г.

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2018 г.

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2017 г.

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2016 г.

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2015 г.

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2014 г.

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2013 г.

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2012 г.

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2011 г.

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2010 г.

Годишен отчет за организация на достъпа до обществена информация за 2009 г.

Обратна връзка

Максимален размер за всяко изображение - 2 MB. Разрешени файлове: doc, docx, rtf, pdf
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч